การจัดทำแผน การลดพนักงานจ้างตามภารกิจ สิทธิการลาของพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานจ้าง การไม่ต่อสัญญาจ้าง เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานจ้าง

Visitors: 756,393