การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางปฏิบัติใหม่ของระเบียบหนังสือสั่งการภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

Visitors: 756,380