หลักเกณฑ์การขอกู้เงินใหม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบแก้ไขใหม่) การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หลักการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย การจ้างเหมาบริการแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณี การใช้รถฉุกเฉินและรถ

Visitors: 756,361