ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่น การโอนบประมาณ การใช้เงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร การจัดงานและการแข่งขันกีฬาในการแก้ปัญหาของประชาชน

Visitors: 726,624