การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานเทศกิจและการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านในราชการส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,892