ปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการจ้างปรึกษา คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบั

Visitors: 687,829