การจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในระบบ e-GP การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การจัดทำบัญชีตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 687,820