การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้า

โดย: นายศุภชัย ธงภักดี [IP: 110.49.11.xxx]
เมื่อ: 2022-08-08 14:49:30
บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประยุกต์ร่วมกับแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบระบบการสอนของ Banathy, Knirk, Gustafson, Seels, Glasgow และแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบ การเรียนการสอน DDIE Model ของ Kevin Kruse โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 3) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ด่านเกวียนวิทยา และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ด่านเกวียนวิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นการสุ่มด้วย การจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียน เก่ง อ่อน ปานกลาง คละกันทั้งนักเรียน ชายและหญิง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนส่วนใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ซึ่งได้จัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง โดยผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท จากผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวย ความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ คอยให้ คำแนะนำเมื่อผู้เรียนประสบปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานในกลุ่มในการที่จะคิดพิจารณา ประเด็นคำถาม และสนับสนุนด้วยการแนะนำให้พวกเขาต่อสู้กับปัญหาและกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและฝึกฝนให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เรียกว่า “5S- Model”ประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่สำคัญ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ่งสนับสนุน เงื่อนไขของการนำรูปแบบไปใช้ และผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบในส่วนของกระบวนการ เรียนการสอนนั้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparkling: S) ขั้นที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching: S) ขั้นที่ 3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying: S) ขั้นที่ 4 จัดองค์ความรู้ (Summarizing: S) และขั้นที่ 5 นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing: S) เมื่อนำไปทดลอง ใช้กับนักเรียน แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout) จำนวน 31 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.48/81.73 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วย รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 พบว่า การทดสอบค่าสถิติ t = 21.35, df = 30 ความสามารถด้าน การคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ก่อนและ หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.82 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.92 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียน วิทยา ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 พบว่า ความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,279