รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

โดย: นางสาวทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วง [IP: 184.22.31.xxx]
เมื่อ: 2022-08-04 14:45:30
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสาน ประชากร ได้แก่ นักเรียนชาย หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 24 แผน (2) คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 24 กิจกรรม (3) แบบประเมินวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 กิจกรรม และ(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานจำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Arithimetic:Mean:) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90.89/94.17

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานมีพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานอยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,449