แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อนวัตกรรม ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ Conditional Sentences โดยการใช้เกมออนไลน์ WORDWALL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โดย: นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ [IP: 1.47.20.xxx]
เมื่อ: 2022-07-27 13:21:58
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,666