การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก

โดย: วธัญญา [IP: 118.175.244.xxx]
เมื่อ: 2022-07-26 14:57:26
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก

ผู้วิจัย วธัญญา เตชะศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก

ปีที่รายงาน 2564บทคัดย่อการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก แบบประเมินการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม แบบสอบถามความพึงพอใจ เก็บรวบรวบข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญประเมินการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และสอบถามความพึงพอใจของครู การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม พบว่า งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 4)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) กระบวนการบริหารงานวิชาการ มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การดำเนินงาน และ (3) การประเมินผล การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบไปด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 2) การกำหนดตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน 3) การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และ 4) การให้รางวัลตอบแทน และขั้นตอนการสร้างทีมงานต้องประกอบไปด้วย 1) การรับรู้ ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 2) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) การวินิจฉัยข้อมูล 4) การวางแผนแก้ปัญหา 5) การนำแผนไปปฏิบัติ และ 6) การติดตามประเมินผล

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ชื่อของรูปแบบ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก องค์ประกอบที่ 2 หลักการของรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครู องค์ประกอบที่ 3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงาน เป็นทีมโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก องค์ประกอบที่ 4 วิธีดำเนินการของรูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการพัฒนาโดยการให้ความรู้ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการออกแบบและพัฒนากิจกรรม ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 7 ขั้นประเมินผล ขั้นตอนที่ 8 การให้รางวัลตอบแทน ผ่านกระบวนการ H : Heart ใจแลกใจ I : Inside-out blasting ระเบิดจากข้างใน N : Networking เครือข่าย T : TEAM ทำงานเป็นทีม O : Opportunities โอกาส K : Knowledge มีการบริหารความรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า HINTOK MODEL องค์ประกอบที่ 5 แนวทางการประเมินผล ได้แก่ ประเมินการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก และการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก และผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จากการประเมินการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมของครู พบว่าก่อนและหลังทดลองใช้แตกต่างกัน

4. ผลการประเมินและปรับปรุงการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก โดยรวมอยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,683