รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย: วธัญญา [IP: 118.175.244.xxx]
เมื่อ: 2022-07-26 14:55:24
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย นางวธัญญา เตชะศรี

ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อ

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 296 คน แบ่งออกเป็นครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 นักเรียนจำนวน 89 คน คน และผู้ปกครองจำนวน 175 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ขอคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.20 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 - 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน พบว่า

- ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่าการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

- ผลการประเมินด้านบริบท พบว่าการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านบริบท อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและวัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

- ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และจัดหาแหล่งงบประมาณมาสนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

- ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่าการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีระบบความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

- ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่าการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านผลผลิต โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย รองลงมาคือ ด้านผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001