การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย: สุวดี เมฆสุวรรณ [IP: 125.26.185.xxx]
เมื่อ: 2022-07-14 17:45:43
ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา : สุวดี เมฆสุวรรณ

ปีที่ศึกษา : 2563บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อพัฒนาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนบ้านบาโหย ที่มีต่อ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านบาโหย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านบาโหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโหย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโหย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนคำมาตราตัวสะกดไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ( E1) / ( E2) เท่ากับ 84.70/ 88.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโหย คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.97 หลังเรียนเท่ากับ 26.45 ค่าพัฒนาเท่ากับ 6.48 ซึ่งแสดงว่าหลังการเรียน สูงกว่าก่อนการเรียน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,683