" การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง My livable Province,Roi-Et ด้วยโปรแกรม E-book" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย: คุุณครูรัมภาพร ศรีสุข [IP: 223.206.219.xxx]
เมื่อ: 2022-06-15 21:41:02
ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง My Livable Province, Roi – Et

ด้วยโปรแกรม E-book สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ผู้วิจัย รัมภาพร ศรีสุข

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Livable Province ,

Roi-Et สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Livable Province ,

Roi-Et สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

และ 3)เพื่อศึกษ าความพึงพ อใจของนักเรีย นที่มีต่อ การเรียน ด้วย ห นังสืออ่าน เพิ่มเติม

เรื่อง My Livable Province, Roi-Et สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3/3 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2563 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ใน

การวิจัย ประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My Livable Province , Roi-Et สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีเนื้อหาจำนวน 7

Unit แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4

ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง My Livable Province, Roi-Et สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 14

แผน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง My

Livable Province, Roi-Et สำห รับ นัก เรีย น ชั้น มัธ ย ม ศึก ษ าปีที่ 3 ก ลุ่ม ส าระการเรีย น รู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test

Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ห นังสือ อ่าน เพิ่มเติมเรื่อ ง My Livable Province, Roi-Et สำห รับ นักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ

84.05/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง

My Livable Province, Roi-Et สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง

My Livable Province, Roi-Et สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(x

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,687