รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านคำมืด

โดย: พุทธรักษ์ [IP: 1.10.209.xxx]
เมื่อ: 2022-06-08 16:00:32
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมืด

ชื่อผู้วิจัย นางพุทธรักษ์ สุดาทิพย์

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ด้านบริบท

2) ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ด้านปัจจัยเบื้องต้น

3) ประเมินโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ด้านกระบวนการ และ

4) ประเมินโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้จ านวน 74 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน (โดยก าหนดนักเรียน 1 คน

ต่อผู้ปกครอง 1 คน) จ านวน 31 คน และนักเรียน จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

โครงการ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.)ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. การประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ก ่อนการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับ

มากที่สุด (X= 4.51, S.D. = 1.05)

2. การประเมินความเหมาะสมในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด ก่อนด าเนินโครงการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X= 4.53 , S.D. = 1.02)

3. การประเมินความเหมาะสมในด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด หลังด าเนินโครงการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที ่สุด (X= 4.55, S.D.= 1.02) และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด(X= 4.54, S.D. = 1.01)

4. การประเมินความเหมาะสมในด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านค ามืด หลังด าเนินโครงการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดับ

มากที่สุด (X= 4.54 ,S.D.= 1.04) และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.55,S.D.= 1.02)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,681