การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด

โดย: พุทธรักษ์ [IP: 1.10.209.xxx]
เมื่อ: 2022-06-08 15:57:04
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด

ชื่อผู้วิจัย นางพุทธรักษ์ สุดาทิพย์

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันปัญหาในการ

พัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด

2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบ

กระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด

3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน

บ้านคำมืด

4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 69 คน ได้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครอง จำนวน 29 คน (โดยกำหนดให้

นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเปิดตารางเครจซี่แอนด์มอร์แกน (บุญชม

ศรีสะอาด. 2560 : 45 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie and Morgan. 1970) สุ่มโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

แบบประเมินทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (ContentAnalysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันปัญหาในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด จากการประเมินตนเอง พบว่า จุดที่ควรพัฒนาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการคือ การให้บริการสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม และครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาต่อไป

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืดได้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “PATLE Model” ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการและแนวคิดการออกแบบตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการที่หลากหลาย โดยมีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน สิ่งสนับสนุน สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และหลักการตอบสนอง โดยมีกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของรูปแบบ “PATLE Model” ได้แก่ P : Planning =การวางแผน A : Action =การปฏิบัติT : Test =ตรวจสอบผล L : Learning =การเรียนรู้E : Evaluation =การประเมินผล นำไปดำเนินการตามกระบวนการวิจัยรูปแบบโดยการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้เป็นกิจกรรมในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคำมืด และผลการประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.41, S.D. = 0.54) และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.38,S.D. = 0.52)

3. ผลการใช้รูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด ได้มีการนำรูปแบบไปใช้โดยการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ และดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผลการดำเนินการก่อนการพัฒนามีผลการทดลอง

ใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (

X = 3.10, S.D. = 0.64) หลังการดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

โครงการต่าง ๆ แล้ว ผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (

X

= 4.37, S.D. = 0.76)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันของ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน

บ้านคำมืด ปรากฏว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน

และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (

X = 4.39, S.D = 0.78)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448