รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น

โดย: จุฑามาศ [IP: 1.10.209.xxx]
เมื่อ: 2022-06-08 15:47:15
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น

ผู้วิจัย นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี

ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา

หน่วยงำน โรงเรียนบ้านดงเย็น อ าเภอน าพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการส ่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วย

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านบริบท 2) ประเมินโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านปัจจัยเบื องต้น 3) ประเมิน

โครงการส ่งเส ริมและพัฒน าเด็กด้วยระบบดูแลช ่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น

ด้านกระบวนการ และ 4) ประเมินโครงการส ่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช ่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั งนี รวมทั งสิ น

75 คน ได้แก่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดงเย็น ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั นพื นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ปีการศึกษา 2563 จ านวน 8 คน 3) นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 31 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน

บ้านดงเย็น ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2563 จ านวน

31 คน (โดยก าหนดให้นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (

X

) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (

X

= 4.56, S.D.=1.04)

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั งไว้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านปัจจัยเบื องต้น ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(

X

= 4.53, S.D.=1.04) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั งไว้3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(

X

= 4.51, S.D.=1.02) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั งไว้

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านดงเย็น ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (

X

= 4.52,

S.D.=1.03) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั งไว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,144,140