รายงานผลการนิเทศโดยใช้ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเ

โดย: นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย [IP: 14.207.63.xxx]
เมื่อ: 2022-06-06 17:21:28
ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศโดยใช้ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม

ผู้ประเมิน นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ปี พ.ศ. 2563

การพัฒนาชุดนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการใช้ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 3) ประเมินความสามารถของครู ในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบนักเรียนพิการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งมีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีจำนวน 11 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน โดยเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิบัตรเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษรองรับ และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 2) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 3) แบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนในการใช้ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 4) แบบนิเทศติดตามเพื่อประเมินความสามารถของครูในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าการทดสอบที (t - test)ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม มีคุณภาพของชุดนิเทศอยู่ในระดับดีมาก

2. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยหลังศึกษาสูงกว่าก่อนศึกษาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการประเมินนิเทศติดตามเพื่อประเมินความสามารถของครูในการดำเนินงานจัด การเรียนร่วมของโรงเรียนจัดการเรียนร่วม พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความสามารถในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมอยู่ในระดับมาก

4. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความพึงพอใจต่อชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,261