รายงานประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) โดยรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระน

โดย: นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์ [IP: 171.97.74.xxx]
เมื่อ: 2022-06-03 10:35:34
บทคัดย่อการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) โดยรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) และ 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 49 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 47 คน รวมทั้งหมด จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเขตพื้นที่

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเพียงพอ

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ จัดบริการฉีดวัคซีน แก่นักเรียนชั้น ป.6 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของตนเอง ความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรค


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667