การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ

โดย: ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ [IP: 223.207.239.xxx]
เมื่อ: 2022-05-15 17:44:01
บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้าน สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการด าเนินการโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุล วิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3) เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ4) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการด้านผลผลิตก่อนและ หลังการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียน วิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 298 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้ประชากรเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของ แบบสอบถาม เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณ โดยใช้สูตรค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบค่าที t (Dependent Samples t - test) ผลการประเมินโครงการ พบว่า 1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.69,S.D.= 0.49) และเมื่อ วิเคราะห์แยกตามรายด้านตามกลุ่มผู้สอบถามความคิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ (X-bar = 4.73,S.D.= 0.48) รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อม (X-bar = 4.71, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (X-bar = 4.68,S.D.= 0.51) และรองลงมา คือ ด้านผลผลิต (X-bar = 4.67,S.D.= 0.49)2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อดา้นสภาพแวดล้อม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (X-bar = 4.71,S.D.= 0.49) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.73,S.D.= 0.59) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (X-bar =4.72 ,S.D.= 0.49) รองลงมา คือ นักเรียน (X-bar = 4.71,S.D.= 0.45) และรองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน (X-bar = 4.70,S.D.= 0.45) 3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อดา้นปัจจัยน าเข้า โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (X-bar = 4.68,S.D.= 0.51) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.73,S.D.= 0.59) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (X-bar =4.68 ,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน (X-bar = 4.66,S.D.= 0.47) และ รองลงมา คือ นักเรียน (X-bar = 4.65,S.D.= 0.48) 4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อด้านกระบวนการ เข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน วังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (X-bar = 4.73,S.D.= 0.48) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามความ คิดเห็นเรียงตามอันดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.79,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (X-bar =4.78 ,S.D.= 0.52) รองลงมา คือ นักเรียน (X-bar = 4.71,S.D.= 0.43) และรองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียน (X = 4.65,S.D.= 0.47) 5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนว โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านผลผลิต พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อด้านผลผลิตก่อนและหลังการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณา พบว่า ก่อนการด าเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X-bar = 2.04) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามรายการที่ประเมิน พบว่า อยู่ใน ระดับน้อยทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (X-bar = 1.95) คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X-bar = 2.06) ผู้ปกครองนักเรียน (X-bar = 2.08) และนักเรียน (X = 2.10) และเมื่อพิจารณา พบว่า หลังการด าเนินงานตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.67) และเมื่อวิเคราะห์แยกตามรายการที่ประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี่ย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (X-bar = 4.71) นักเรียน (X-bar = 4.69) ผู้ปกครองนักเรียน (X-bar = 4.68) และครูและบุคลากรทางการศึกษา (X-bar = 4.63) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ พบว่า ผลผลิตหลังด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนคนดีศรีวังพิกุลตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยรวม สูงกว่าก่อนด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,269