การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึก

โดย: ศิรินันท์ วรรัตนกิจ [IP: 223.204.250.xxx]
เมื่อ: 2022-04-23 19:56:35
บทคัดย่อชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวศิรินันท์ วรรัตนกิจ

ปีการศึกษา 2561

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3)ศึกษาพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5) ศึกษา

ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที (t-test) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยประเภทผสมผสานวิธี ผลการวิจัยได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้1. รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ หลักการ กระบวนการ เงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ และการวัดประเมินผล เรียกว่า SIRINAN Model มีการดำเนินการ 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (S: Stimulate interest) ขั้นที่ 2 ความรู้เริ่มแรก (I: Incipient knowledge) ขั้นที่ 3 ค้นคว้า (R: Research) ขั้นที่ 4 เสนอตัวอย่าง (I: Instance offer) ขั้นที่ 5 ความรู้ใหม่ (N: New knowledge) ขั้นที่ 6 ปฏิบัติ (A: Act) ขั้นที่ 7 แลกเปลี่ยน (N: Negotiate) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.15/94.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

ที่กำหนดไว้

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์พัฒนาขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667