รายงานการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โด

โดย: นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ [IP: 223.206.244.xxx]
เมื่อ: 2022-03-24 18:29:01
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)

อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

ผู้ศึกษา นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ปีการศึกษา 2563บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับจำนวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดำเนินโครงการและ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) คุณภาพของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) และความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 161 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ในด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ กระบวนการดำเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 0.80 ด้านความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ 0.85 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ 0.70 และผลผลิตของโครงการ 0.70 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความพร้อมของสถานศึกษาในการดำเนินโครงการความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการและความสอดคล้องของกิจกรรมตามโครงการกับโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.57) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับจำนวนและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของ สื่อ วัสดุ –อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดำเนินโครงการและ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.56) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.51) ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. `ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมหลัก พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจำนวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100

4.2 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 คุณภาพของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท พบว่า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669