การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชก

โดย: นายทรงยุทธ แก้วนาง [IP: 124.122.41.xxx]
เมื่อ: 2022-02-26 09:12:43
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่ง

เสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ชื่อผู้วิจัย นายทรงยุทธ แก้วนาง

โรงเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่ศึกษา 2564บทคัดย่อการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาเดียวกับการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 2) หาแนวทางการูพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและ 3) ติดตามผลการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 12 คน ประกอบด้วยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย จำนวน 11 คน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนา วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

1.1 สภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พบว่า คุณภาพของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ส่วนใหญ่ไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีน้อย

1.2 ปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้บริหารกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานไม่ชัดเจน งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์และการจัดหาเอกสารตำราเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานยังไม่ดีเท่าที่ควร

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในวงรอบที่ 1 ใช้แนวทางการพัฒนา คือ การฝึกอบรมแบบประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ในวงรอบที่ 2 ใช้แนวทางพัฒนาโดยการนิเทศแบบให้คำชี้แนะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

3. ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หลังจากได้รับการพัฒนา ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจใน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาและปรับปรุงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทุกคน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ กระตือรือร้น สนใจ ใคร่เรียนรู้มากขึ้น คิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อการสอนโดยใช้โครงงาน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448