รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

โดย: วัฒนา สมจิตร [IP: 171.101.93.xxx]
เมื่อ: 2022-02-15 18:37:53
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียน เทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

ชื่อผู้รายงาน: วัฒนา สมจิตร

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน : 2563บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 4) เพื่อประเมินด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม รูปแบบการประเมินครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การประเมินโครงการด้วย CIPPI Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 29 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 85 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 85 คน รวม 212 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ นำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม พบว่า ผู้บริหารและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม พบว่าผู้บริหารและครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4

วัดโพธิวราราม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม พบว่า ผู้บริหารและครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) โครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม พบว่า ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นต่อด้านผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4.1 ผลการประเมิน จากแบบสอบถามความเห็นระดับพฤติกรรมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมตามการดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จากการสอบถามผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม อยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมิน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จากการสอบถามผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

Title : Assessment Report of Sufficiency School Project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam

Reporter's name : Wattana Somjitr

Organization : Municipal School 4, Wat Phothiwararam, Educational Bureau Udon Thani Municipality, Udon Thani Province

Reporting year : 2020Executive SummaryThe objectives of the assessment report of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam were 1) to implement the context evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam, 2) to perform the input of evaluation sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam, 3) to carry out the process evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam, and 4) to achieve the product evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam. This assessment was a quantitative research based on the Stufflebeam CIPPI Model. The total 212 of population used in the assessment consisted of 29 school administrators and teachers, 13 basic education board, 85 students, and 85 parents. The instruments were five levels rating scale, 6 items to analyze by using computer program. The statistics used mean, and standard deviation.

The evaluation results in each aspect found that

1. The opinions of the administrators, teachers and the basic education board on the context evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam was at a high level for overall aspect.

2. The opinions of the administrators, teachers and the basic education board on the input of evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam was at a high level for overall aspect.

3. The opinions of the administrators, teachers and the basic education board on the process of evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam was at a high level for overall aspect.

4. The opinions of the administrators, teachers and the basic education board on the product evaluation of sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam was at a high level for overall aspect.

4.1 According to the questionnaire of the administrators, teachers and the basic education board inquired about level of students’ behavior concerned the activities based on the sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam showed their performance at a high level.

4.2 According to the questionnaire of the administrators, teachers, the basic education board, students and parents inquired about their satisfaction on the implementation of the sufficiency school project, Municipal School 4 Wat Phothiwararam was at a high level.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,001