การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์

โดย: นางธิติมา ชัยปัญหา [IP: 61.19.123.xxx]
เมื่อ: 2022-02-09 22:03:00
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับ ผังมโนทัศน์ จำนวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-Bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ dependent-samples)ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/82.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,144,141