การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองรา

โดย: นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม [IP: 125.27.248.xxx]
เมื่อ: 2022-01-28 09:47:36
หัวข้อวิจัย : การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ผู้วิจัย : นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม

ปีที่วิจัย : 2562บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2) ศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 323 คน คือ บุคลากรครู จำนวน 49 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ

3. การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) ในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669