การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา

โดย: นายวนุพล คงบุญ [IP: 101.51.55.xxx]
เมื่อ: 2022-01-17 11:48:15
ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา

ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา

ผู้วิจัย : นายวนุพล คงบุญ

ปีที่วิจัย : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 2) เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร งาน

วิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยจ าแนกตามเพศ วุฒิทางการศึกษา ต าแหน่ง

และประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ครู

จ านวน 24 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 184 คน และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน

184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี

ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษาด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการ พัฒนาและส่งเสริม

ให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริม ชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่ามีด้านที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากัน และอันดับที่สามคือ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1.1 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากคือ

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวัดประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรียน ด้านการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ

1.2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และด้านที่สามได้แก่ ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

1.3 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อแยกเป็น

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรายด้านสามล าดับ ล าดับแรกได้แก่

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านที่

สามได้แก่ ด้านการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าผู้บริหารและครูมีต าแหน่งที่

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศแตกต่างกัน

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการไม่มีแตกต่างกัน

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษา

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่าครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้

บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่

มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ปกครอง ที่มีอายุ

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดย

ภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 8 ด้าน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า

ผู้ปกครอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัย

สารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน

2.7 ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อ

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน พบว่าผู้ปกครองและ

นักเรียน นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

2.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อแยกตามเพศ พบว่านักเรียน

นักศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

2.9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร

งานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ทั้ง 8 ด้าน เมื่อแยกตามระดับการศึกษา

พบว่านักเรียน นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งสามข้อ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และมี

ประสบการณ์ในการท างานที่ใกล้เคียงกัน ท าให้มีความต้องการ ความรู้สึกและความคิดเห็นที่

เหมือนกัน ผลจึงไม่แตกต่างกัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,665