รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขล

โดย: เสรี อินทร์คง [IP: 182.232.4.xxx]
เมื่อ: 2022-01-05 22:10:13
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี

มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒

สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562

ผู้วิจัย เสรี อินทร์คง

ปีที่ทำวิจัย 2562บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความเหมาะสมด้านบริบท (2) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า (3) ประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินการ และ (4) ประเมินผลผลิตของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 679 คนประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 52 คน นักเรียน จำนวน 302 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ปีการศึกษา 2562 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยปรากฏว่า

1) ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน

2) ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ

สืบสานงานพระราชดำริ” มีความพร้อมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน

3) ด้านกระบวนการดำเนินการ พบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครูผู้สอน

มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม

นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4) ด้านผลผลิต เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” สรุปได้ดังนี้

(1) คุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรี พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

(2) คุณลักษณะผู้เรียนด้านมีคุณธรรม พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

(3) คุณลักษณะผู้เรียนด้านนำวิชา พบว่าโครงการ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนได้สูงกว่าค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ทุกด้าน และนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเป็นจำนวนมาก

(4) คุณลักษณะผู้เรียนด้านสืบสานงานพระราชดำริ พบว่า ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการ สามารถพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านรักษ์ศักดิ์ศรีในระดับคุณภาพมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667