การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง

โดย: นางอรนุช เส็งภูเวียง [IP: 49.228.137.xxx]
เมื่อ: 2021-10-25 19:50:36
โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ใช้ NBM SMART MODEL เป็นโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้ การบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายสู่ SMART SCHOOL ที่ ประกอบด้วย Smart Director ผู้บริหารก้าวไกลด้านวิชาการ Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญด้านการสอน Smart Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ขับเคลื่อนโดย ยุทธศาสตร์เข้าใจ มีขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูล ยุทธศาสตร์เข้าถึง มีขั้นตอนที่ 3 กาหนดเป้าหมาย และขั้นตอนที่ 4 วางแผนออกแบบ ยุทธศาสตร์พัฒนา มีขั้นตอนที่ 5 ลงสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 6 วัดสะท้อนผล โรงเรียนนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลจากการบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษานาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ในสถานศึกษาได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ครูสามารถนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต ในระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 91.01 และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 95.75 บรรลุเป้าหมาย นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต และ นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,668