รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง)

โดย: ว่าที่ ร.ท.มณฑน [IP: 182.53.75.xxx]
เมื่อ: 2021-06-13 02:04:55
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข

(พิณพลราษฎร์บำรุง)

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ท.มณฑน สีเดือน

ปีการศึกษา 2563

การรายงานครั้งนี้เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บารุง) ใช้รูปแบบจาลองของซิปป์ CIPP Model โดยมี

วัตถุเพื่อ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บารุง)และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสมอแข

(พิณพลราษฎร์บำรุง) 2) เพื่อประเมินความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บารุง) 3) เพื่อ

ประเมินการปฏิบัติ/ดาเนินการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บารุง) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตผลที่เกิดจาก

การดาเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข

(พิณพลราษฎร์บำรุง) 4.1) ความสำเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน ด้านกาย ศีล จิต และ

ปัญญา 4.2) ประเมินความสำเร็จต่อด้าน บ้าน วัด โรงเรียน ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข

(พิณพลราษฎร์บำรุง) จานวน 81 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จานวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) จานวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 จานวน

32 คน โดยใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการ จานวน 4 ฉบับ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลหาความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X-bar ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ในภาพรวม

พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar =4.79,S.D. =0.37)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ในภาพรวม พบว่า มีความพร้อมและ

ความพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar =4.80,S.D.=0.41)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติ/

การดาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar=4.74,S.D.=0.39)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ในภาพรวม พบว่า มีความสาเร็จอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X-bar =4.76,S.D.=0.33)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667