การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

โดย: นายธนศักดิ์ เจริญธรรม [IP: 1.47.14.xxx]
เมื่อ: 2021-06-02 14:04:14
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222)

เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL

ผู้ศึกษา นายธนศักดิ์ เจริญธรรม สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการคิด การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนหลายรูปแบบ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 2) เพื่อศึกษาการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ที่เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนในการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง โมลและสูตรเคมี 9 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.21 - 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.19 - 0.72 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.90 3) แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ค่า p ระหว่าง 0.21 - 0.77 ค่า r ระหว่าง 0.19 - 0.72 และค่า Reliabilityเท่ากับ 0.81 และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL แบบมาตราส่วนประมาณ จำนวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค KWDL มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 28 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.48

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง โมลและสูตรเคมี มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.33, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจ จำนวน 3 ข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดและในระดับมากอีก 17 ข้อ นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่อยากเรียน มาเรียนสม่ำเสมอ เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาที่กำหนด
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,143