การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย: นางบุญเรือน กาญจนไชย [IP: 184.22.77.xxx]
เมื่อ: 2021-04-18 15:55:46
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นางบุญเรือน กาญจนไชย

ประเภทผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยบทคัดย่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อ (1) เพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ โดยมีวิธีดำเนินกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 21 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) แบบฝึกด้านไวยากรณ์ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่อง Daily Routine เล่มที่ 2 เรื่อง My School เล่มที่ 3 เรื่อง My Family เล่มที่ 4 เรื่อง My House และเล่มที่ 5 เรื่อง My Free Time (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกด้านไวยากรณ์ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ จำนวน 50 ข้อ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกด้านไวยากรณ์ จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่า ที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.33/87.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกด้านไวยากรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, = 0.42)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,669