การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง

โดย: นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ [IP: 110.164.189.xxx]
เมื่อ: 2019-08-19 16:22:50
ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบ

สืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น

เครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ

หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

ปีที่ค้นคว้า : 2561บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3) เพื่อประเมินความ- พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 49 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Applicationจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบ การเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ หาค่าที t - (test dependent)

ผลวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีค่าประสิทธิภาพ 81.40/77.245 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่กำหนดไว้ ผลวิจัยพบว่า 2 ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบ การเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อยู่ในระดับดี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,143