การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

โดย: นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย [IP: 110.78.152.xxx]
เมื่อ: 2017-08-25 15:38:36
ผู้ประเมินโครงการ นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

ปีที่ประเมิน 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) รายด้าน 4 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 60 คนโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปข้อความคิด

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า การประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน ความต้องการของครูต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน โครงการนิเทศภายในจะช่วยให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีขวัญกำลังใจมากขึ้น โครงการนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่า การประเมินความพร้อมของวิธีการดำเนินการกับงบประมาณ เทคโนโลยี สถานที่ รูปแบบ แผนการดำเนินงานนิเทศและสมรรถภาพของบุคลากรสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินการควบคุมการบริหารโครงการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบโครงการ และการปรับปรุงและพัฒนา ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต พบว่า ครูสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ เจตคติของครู ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 957,140