รายงานการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

โดย: สัญญา สันสะและ [IP: 223.204.250.xxx]
เมื่อ: 2023-10-13 16:26:23
บทคัดย่อชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

ผู้วิจัย นายสัญญา สันสะและ

ปีการศึกษา 2564

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 62 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ ยืนยันและประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมอยู่ในระดับมากและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด คือ 1) ด้านการสำรวจและประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 2) ด้านการศึกษาค้นคว้า ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ทางวิชาการ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 3) ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 4) ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย และผลการประเมินความเหมาะสมการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.67 และผลการประเมินความเป็นไปได้การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลาโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยคือ 4.66
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,145,914