รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์

โดย: ปรัชญา สุราสา [IP: 110.171.73.xxx]
เมื่อ: 2023-08-30 14:21:07
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การประเมินใช้รูปแบบ CIPP ขั้นตอนการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ และระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จำนวน 10 คน และครู จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินด้านผลผลิต สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินปรากฏดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่า

4.1 ผลการประเมินสมรรถนะการวิจัยของครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่าครูจำนวน 30 คน ได้ทำผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

4.3 ผลการพัฒนานักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์ พบว่าหลังดำเนินโครงการนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,667