รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี)

โดย: วิรชาติ [IP: 171.7.251.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 20:34:35
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้รูปแบบการวิจัยแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ("X" ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์สมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) พบว่า ความต้องการในการพัฒนาประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก 4 ด้าน และตัวบ่งชี้ย่อย จำนวน 24 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ด้านการสำรวจและประเมินตนเองของครู จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการศึกษาค้นคว้า ติดตามความรู้และข่าวสารใหม่ ๆ ทางวิชาการ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และ 4) ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย จำนวน 7 ตัวบ่งชี้

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) พบว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ที่มาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) หลักการ 4) โครงสร้างเนื้อหา 5) กระบวนการดำเนินการ 9 ขั้นตอน (WERACHART Model) ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดความต้องการ (Want) ขั้นที่ 2 กระตุ้น (Encourage) ขั้นที่ 3 ให้คำแนะนำ (Recommend) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ (Act) ขั้นที่ 5 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Creative Reflection) ขั้นที่ 6 ให้ความช่วยเหลือ (Help) ขั้นที่ 7 สรุปสู่การนำไปใช้ (Apply) ขั้นที่ 8 ทบทวน (Review) ขั้นที่ 9 ติดตามต่อเนื่อง (Track) และ 6) การวัดและประเมินผล และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 และ จากการพัฒนาไปใช้ พบว่า คุณภาพสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับสูง และผลการ พัฒนาครู จำนวน 3 วงรอบ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น และครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.58


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,683