การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

โดย: weerachart2 [IP: 171.7.251.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 20:31:28
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยใช้ CIPPiest Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 217 คน ครูที่สอนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4–6 จำนวน 10 คน ผู้ปกครอง จำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 347 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)ด้านบริบท (C :Context) อยู่ในระดับมาก

2.ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านปัจจัยนำเข้า (I :Input) อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านกระบวนการ (P :Process Evaluation) อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านผลผลิต (P :Products Evaluation) พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินคุณธรรม มากกว่าร้อยละ 60

5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านผลกระทบ (I :Impact Evaluation) อยู่ในระดับมาก

6. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านประสิทธิผล (E :Effectiveness Evaluation) อยู่ในระดับมาก

7. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านความยั่งยืน (S :Sustainability Evaluation) อยู่ในระดับมาก

8. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ด้านการถ่ายโยงความรู้ (T :Transportability Evaluation) อยู่ในระดับมาก




ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,682