รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

โดย: นางสาวอมรา โพธิ์ทอง [IP: 182.53.175.xxx]
เมื่อ: 2023-01-02 18:44:59
ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผู้ประเมิน นางสาวอมรา โพธิ์ทอง

ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) ด้านสภาวะแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ประชากรที่ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 71 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 และ0.979 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และ ด้านสภาวะแวดล้อม ตามลำดับ

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม รองลงมา คือ หลักการของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียน และหลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการเตรียมการภายในเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ มีอาคารสถานที่ที่ใช้ใน การดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ และมีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีจำนวนครูที่สามารถดำเนินงานโครงการได้อย่างเพียงพอ

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ มีการนิเทศ ติดตาม กำกับและตรวจสอบการดำเนินงาน รองลงมา คือ มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน และมีการกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ผลการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการ และพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน

4.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตของการดำเนินงาน 4 กิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย กิจกรรมธนาคารการอ่านการเขียน กิจกรรมสอนเสริม เพิ่มทักษะอ่านเขียน และกิจกรรมรักการอ่านสื่อสารการเขียน

4.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านการเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน รองลงมา คือ นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ และนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยคและข้อความ ได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพหรือหัวข้อที่กำหนดตามจินตนาการได้

4.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ นักเรียนเขียนตัวบรรจงอ่านง่าย สะอาดเรียบร้อย รองลงมา คือ นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด/ตอบคำถามที่ครูกำหนด และนักเรียนใช้การอ่าน การเขียนเป็นกิจวัตรประจำวัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนสามารถเข้าใจใบความรู้ ใบงานจากการอ่านได้

4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รองลงมา คือ ความพึงพอใจกิจกรรมสอนเสริม เพิ่มทักษะอ่านเขียน และโครงการสามารถแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริมทักษะในด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จำนวนของกิจกรรมมีความเหมาะสม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,446