รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

โดย: นางซารีฟะห์ มะเดหมะ [IP: 171.7.226.xxx]
เมื่อ: 2022-09-25 11:15:16
ชื่อผลงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

ชื่อผู้นำเสนอ นางซารีฟะห์ มะเดหมะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการทดลอง ดังนี้ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์ จากวัสดุที่หลากหลายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายประชากร ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน 24 แผน (2) ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน 24 กิจกรรม (3) แบบประเมินวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านการทำงานด้วยกล้ามเนื้อเล็ก ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กช่วยเหลือตนเอง และด้านการควบคุมกล้ามเนื้อเล็กในการใช้อุปกรณ์ จำนวน 20 กิจกรรม และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา จำนวน 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการทดลอง พบว่า

1. กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90.85 / 94.28

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา มีความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายอยู่ในระดับมาก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,133,575