รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

โดย: นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง [IP: 125.26.41.xxx]
เมื่อ: 2022-08-30 14:18:00
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ปีการศึกษา 2564บทคัดย่อ

รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งนี้ใช้รูปแบบจำลองซิปป์ โมเดล (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 3) ประเมินกระบวนการทำงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ 4) ประเมินผลผลิตโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น จำนวน 105 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 350 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1- 6 จำนวน 350 คน รวมทั้งสิ้น 819 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (x-bar ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมาก (x-bar = 4.36, S.D. = 0.68)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมาก ( x-bar= 4.29, S.D. = 0.73)

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.56, S.D. = 0.68 )

4. ด้านผลผลิต พบว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar= 4.50, S.D. = 0.83)

5. ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar= 4.50, S.D. = 0.75)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,442