รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)

โดย: นายนิทัศน์ ถวิลเวทิน [IP: 118.173.168.xxx]
เมื่อ: 2022-08-29 21:23:34
เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน นิทัศน์ ถวิลเวทิน

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้อง ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 28 คน รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กับนักเรียนกลุ่มเดียวซึ่งมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Designs) เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณนาความ

สรุปผลการรายงาน พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.75/83.93 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,277