การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

โดย: นายอุดม ยกพล [IP: 118.172.32.xxx]
เมื่อ: 2022-08-29 12:54:38


บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย นายอุดม ยกพล

หน่วยงาน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย 2563การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) การบริหาร

จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3) ทดลองใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 4) ประเมินการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียน

ด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย

จ านวน 74คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนด่าน

อุดมศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากร จ านวน 74 คน 3) กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 74คน ประกอบด้วย1)ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1คน 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน

จ านวน 1 คน 3) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2

คน 3)ครูที่ปรึกษา จ านวน 12คน 4)ผู้ปกครองเครือข่าย จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต ประเด็นสนทนากลุ่ม

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบคัดกรองนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (%)

ค่าเฉลี่ย(

X

)ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ค่า Wilcoxon Signed Ranks Testและการวิเคราะห์เนื้อหา

(Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีชื่อว่า กระบวนการโรงเรียนร่วมกัน (CPOEB) มีองค์ประกอบ ได้แก่

หลักการ คือ การจัดท าการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นระบบสัมพันธ์กัน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ความรู้ความสามารถ และทักษะที่ส าคัญ ที่ต้องพัฒนาโดยใช้วิธีการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติโดยมี

ผู้บริหารให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพในการส่งเสริม

สมรรถนะผู้เรียน และสามารถน าไปพัฒนาประกอบการดูแลนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

และกระบวนการของรูปแบบมี 6 ขั้นตอนโดยมีการก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อให้การ

ปฏิบัติการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของการบริหาร

จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

มีชื่อว่า ซีทีเออีอาร์เอ (CTAERA Model) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80 -1.00 ความเป็นไปได้ของรูปแบบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ

ระหว่าง 0.80 –1.00 และความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80–1.00

ทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีกระบวนการที่เป็นระบบมีความเกี ่ยวเนื ่องสัมพันธ์กัน

ทุกองค์ประกอบ ซึ่งก็คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3. ผลการใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สรุปได้ดังนี้

3.1 สมรรถนะผู้เรียน หลังการใช้รูปแบบโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาการประเมินผลผู้เรียนเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย

3.2 การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะผู้เรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โดยหลังการใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีคะแนนสูงกว่า ก่อนการใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

โรงเรียนด่านอุดมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3.3ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียน

ด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครูผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้

โดยหลังการใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีคะแนนสูงกว่าก่อนการใช้การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน

โรงเรียนด่านอุดมศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

3.4 สมรรถนะการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าครูผู้รับการอบรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ที่ก าหนดไว้

3.5 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียน

ด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อ

การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับมากที่สุด ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,136,685