การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โดย: ครูวรานนท์ ศรีประสิทธิ์ [IP: 1.20.234.xxx]
เมื่อ: 2022-08-24 14:58:06
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย วรานนท์ ศรีประสิทธิ์

ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 นักเรียน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม การเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.48/84.06

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังด้วยชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน พบว่าทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำสำคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ทักษะการสื่อสาร
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,126,264