การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที

โดย: ครูวรานนท์ ศรีประสิทธิ์ [IP: 1.20.234.xxx]
เมื่อ: 2022-08-24 14:56:48
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย วรานนท์ ศรีประสิทธิ์

ปีที่ศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า การจัดการเรียนต้องมุ่งให้นักเรียนรับผิดชอบตนเองตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนภาษาอังกฤษปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนมาใช้เทคนิค CIRC ซึ่งเป็นวิธีการสอนมุ่งให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ แล้วถ่ายทอดความเข้าใจจากการอ่านออกมาในรูปของการเขียนเล่าเรื่อง สรุปใจความของเรื่องด้วยตนเอง นักเรียนได้ร่วมมือในการฝึกทักษะในรูปของกลุ่มสัมพันธ์ จับคู่ปฏิบัติกิจกรรม การเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ความร่วมมือกันพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มนักเรียนทำความเข้าใจบทเรียนร่วมกัน ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม

2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช้รูปแบบ “PGLM Model” ประกอบด้วย ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparedness : P) ขั้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process : G) ขั้นเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning : L) และการขยายผล (Movement : M)

3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.05/84.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC พบว่าคะแนนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพบว่าคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4) ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกของนักเรียนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน คละความสามารถ นักเรียนจึงสามารถนำศักยภาพของตนเองมาเสริมความสำเร็จของของกลุ่ม ทุกคนมีบทบาทในการเรียน มีการหมุนเวียนหน้าที่กันภายในกลุ่มอย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนมีโอกาสช่วยเหลือกัน ทำให้เกิดผลดี คือ นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ภาษาอย่างแท้จริงคำสำคัญ : การเรียนเทคนิค CIRC, ทักษะการอ่านและการเขียน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,125,448