เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำหรับเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยต่างๆ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา
นายวนุพล คงบุญ 2022-01-17 11:48:15 0000-00-00 00:00:00 9 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟ้าจรดน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณภาพร ศรีวะรมย์ 2022-01-16 13:12:09 0000-00-00 00:00:00 7 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหนองจิก
นายวรกร ปาโสรักษ์ 2022-01-13 14:55:08 0000-00-00 00:00:00 12 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2022-01-07 10:53:58 0000-00-00 00:00:00 20 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขล
เสรี อินทร์คง 2022-01-05 22:10:13 0000-00-00 00:00:00 15 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:34:00 0000-00-00 00:00:00 10 0
การประเมินโครงการเครือข่ายออมดีชีวีเป็นสุขในสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:33:15 0000-00-00 00:00:00 12 0
ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประทีป ทวีศรี 2021-12-27 18:53:32 0000-00-00 00:00:00 4 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-23 22:49:38 0000-00-00 00:00:00 14 0
ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการละเล่นแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางสาวประเยา บุญศิริ 2021-12-23 10:58:43 0000-00-00 00:00:00 14 0
: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนัก
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:01:29 0000-00-00 00:00:00 5 0
: การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดยสุนทรี เหลืองอ่อน
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:00:19 0000-00-00 00:00:00 7 0
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีท
สิริพรรณ 2021-12-20 21:33:27 0000-00-00 00:00:00 32 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:57 0000-00-00 00:00:00 10 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) โดยใช้รูปแบบ PANYALAK MODEL เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:10 0000-00-00 00:00:00 15 0
การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-19 16:42:38 0000-00-00 00:00:00 8 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-16 10:31:28 0000-00-00 00:00:00 5 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-13 14:35:24 0000-00-00 00:00:00 22 0
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศ
นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง 2021-12-12 13:17:51 0000-00-00 00:00:00 20 0
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-12 07:03:39 0000-00-00 00:00:00 23 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-06 04:41:49 0000-00-00 00:00:00 336 0
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ถนอม เฉียบแหลม 2021-11-29 19:49:45 0000-00-00 00:00:00 16 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:59:43 0000-00-00 00:00:00 16 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:54:18 0000-00-00 00:00:00 11 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-21 18:46:53 0000-00-00 00:00:00 16 0
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
วาสนา สุทธิกุล 2021-11-20 20:41:20 0000-00-00 00:00:00 12 0
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2563
นางอังคณี ล้อมจันทร์ 2021-11-16 11:19:38 0000-00-00 00:00:00 12 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จารุณี 2021-11-13 22:52:02 0000-00-00 00:00:00 25 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
จารุณี 2021-11-13 22:49:59 0000-00-00 00:00:00 12 0
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตโดยใช้การสอนสะเต็มศึกษา (STEM) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิช
นายสาโรจน์ เตชะกฤตธีโรดม 2021-11-10 20:54:18 0000-00-00 00:00:00 14 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-07 20:17:44 0000-00-00 00:00:00 20 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอ
นางฮัสลีนา หะยีดือเร๊ะ 2021-11-06 13:50:08 0000-00-00 00:00:00 10 0
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนา
นางสาวประวีลดา กาทองทุ่ง 2021-11-02 15:03:48 0000-00-00 00:00:00 50 0
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านประจันจังหวัดปัตตานี
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 2021-10-31 21:55:14 0000-00-00 00:00:00 31 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:25:30 0000-00-00 00:00:00 445 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:20:37 0000-00-00 00:00:00 320 0
เผยแพร่ผลงาน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2021-10-27 04:17:40 0000-00-00 00:00:00 30 0
การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
นางอรนุช เส็งภูเวียง 2021-10-25 19:50:36 0000-00-00 00:00:00 27 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-24 13:54:46 0000-00-00 00:00:00 20 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-23 13:10:58 0000-00-00 00:00:00 27 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-22 11:36:50 0000-00-00 00:00:00 39 0
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-19 12:45:48 0000-00-00 00:00:00 33 0
รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-17 16:19:54 0000-00-00 00:00:00 41 0
รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:39:51 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรี
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:29:52 0000-00-00 00:00:00 32 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-14 15:21:03 0000-00-00 00:00:00 65 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W 1H สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมิทธิ์ เกื้อคลัง 2021-10-13 16:51:31 0000-00-00 00:00:00 22 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:30:59 2021-09-27 23:31:39 57 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อก (MIA) เรื่อง My Beloved Sukhothai ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:19:51 2021-09-27 23:26:42 52 2
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-23 11:01:25 0000-00-00 00:00:00 20 0
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำการนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-21 14:46:18 0000-00-00 00:00:00 17 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:36:44 0000-00-00 00:00:00 23 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:48 0000-00-00 00:00:00 19 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:18 0000-00-00 00:00:00 30 0
เผยแพร่บทคัดย่
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน 2021-09-18 08:34:08 0000-00-00 00:00:00 33 0
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท
นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์ 2021-09-15 17:08:22 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:34:52 0000-00-00 00:00:00 55 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบา
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:25:47 0000-00-00 00:00:00 24 0
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:21:01 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS Model เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:17:34 0000-00-00 00:00:00 32 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:10:48 0000-00-00 00:00:00 75 0
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:00:33 0000-00-00 00:00:00 51 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
นายสมเกียรติ ลือกิจ 2021-09-12 19:26:41 0000-00-00 00:00:00 42 0
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:42:46 0000-00-00 00:00:00 45 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวของ YAHARA MODEL
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:41:18 0000-00-00 00:00:00 37 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
สาธนี 2021-09-07 00:46:12 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “ตารีเรอบานา”กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธนี 2021-09-07 00:43:28 0000-00-00 00:00:00 14 0
ชื่อเรื่อง :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่
ปัญลักษณ์ แก้วแฝก 2021-09-06 05:34:41 0000-00-00 00:00:00 22 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 11:00:51 0000-00-00 00:00:00 45 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 10:59:46 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ CREATE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 (Microsoft Powe
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:36:20 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 (Microso
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:34:18 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:37:26 0000-00-00 00:00:00 27 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน PACAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:34:57 0000-00-00 00:00:00 45 0
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:57:20 0000-00-00 00:00:00 42 0
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:54:47 0000-00-00 00:00:00 35 0
ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งสีชอล์ค วิชาการเขียนภาพหุ่นนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ มาลาสี 2021-08-26 08:53:07 0000-00-00 00:00:00 23 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ TBRR Model
นางนุกูล สันทัดค้า 2021-08-14 20:36:22 0000-00-00 00:00:00 38 0
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านคู้คด
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ 2021-08-06 10:14:49 0000-00-00 00:00:00 65 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:47:45 0000-00-00 00:00:00 56 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:42:11 0000-00-00 00:00:00 49 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางจันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:29:03 0000-00-00 00:00:00 36 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสา
จันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:21:47 0000-00-00 00:00:00 48 0
การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-28 13:48:47 0000-00-00 00:00:00 69 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 12:41:56 0000-00-00 00:00:00 47 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ SIRI MODEL ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 09:01:55 0000-00-00 00:00:00 46 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 08:34:35 0000-00-00 00:00:00 48 0
การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ประจำปีการศึกษา 2563
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-27 15:12:12 0000-00-00 00:00:00 64 0
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้าน คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:11:33 0000-00-00 00:00:00 119 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:10:05 0000-00-00 00:00:00 67 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านควนขัน ปีการศึกษา 2562
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด 2021-07-07 07:05:26 0000-00-00 00:00:00 113 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:06:38 0000-00-00 00:00:00 63 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:03:09 0000-00-00 00:00:00 76 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-07-05 13:37:30 0000-00-00 00:00:00 130 0
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)
สุขฤทัย 2021-07-03 16:08:45 0000-00-00 00:00:00 44 0
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ TRISIKA MODEL โรงเรียนบ้านลำชิง ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 2021-06-23 04:34:05 0000-00-00 00:00:00 68 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน 2021-06-17 03:32:26 0000-00-00 00:00:00 101 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง)
ว่าที่ ร.ท.มณฑน 2021-06-13 02:04:55 0000-00-00 00:00:00 201 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-06-02 14:04:14 0000-00-00 00:00:00 138 0
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางบุญเรือน กาญจนไชย 2021-04-18 15:55:46 0000-00-00 00:00:00 109 0
การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 15:04:54 0000-00-00 00:00:00 59 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 14:56:53 0000-00-00 00:00:00 97 0
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต และทักษะการสื่อความหมายทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:52:15 0000-00-00 00:00:00 167 0
การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:50:15 0000-00-00 00:00:00 217 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระพีพรรณ โต๊ะเมือง 2019-11-25 15:43:42 0000-00-00 00:00:00 305 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอน STAD ร่วมกับ TGT หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมกับสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:32:54 0000-00-00 00:00:00 357 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องท้องถิ่นของเรา ตามแนวคำขวัญจังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:31:45 0000-00-00 00:00:00 269 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 2019-08-19 16:22:50 0000-00-00 00:00:00 358 0
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามหลักอริยสัจ 4 ร่วมกับชุดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
นางสาวนงค์รัก สาคุณ 2019-07-28 15:12:28 0000-00-00 00:00:00 304 0
การประเมินโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ 2018-12-18 23:18:12 0000-00-00 00:00:00 407 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง 2018-08-29 09:11:45 0000-00-00 00:00:00 390 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นางสร้อยพัชร์ ศรีลาศักดิ์ 2018-07-02 22:45:21 0000-00-00 00:00:00 355 0
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สำรวม 2018-06-07 11:17:49 0000-00-00 00:00:00 452 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2018-01-06 14:29:17 0000-00-00 00:00:00 568 0
การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร 2017-08-25 15:40:19 0000-00-00 00:00:00 565 0
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย 2017-08-25 15:38:36 0000-00-00 00:00:00 1321 0
การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
นายพิเชษฐ์ ตนะวัฒนา 2017-03-27 18:42:16 0000-00-00 00:00:00 921 0
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 2016-03-12 16:04:04 0000-00-00 00:00:00 2825 0
คำอธิบาย
admin 2015-06-30 07:48:17 0000-00-00 00:00:00 1799 0
Visitors: 971,720