เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำหรับเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยต่างๆ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ 2022-05-15 17:44:01 0000-00-00 00:00:00 7 0
เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
สุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ 2022-05-10 14:39:52 0000-00-00 00:00:00 17 0
รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว
นายอุดร แก้วเลิศ 2022-05-08 11:30:30 0000-00-00 00:00:00 6 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว
นายอุดร แก้วเลิศ 2022-05-08 11:24:20 0000-00-00 00:00:00 8 0
รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Ordina
นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ 2022-05-02 13:57:33 0000-00-00 00:00:00 13 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองควบคู่กิจกรรมการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสา
นางสาวนูรีซัน เซ็ง 2022-04-30 23:18:13 0000-00-00 00:00:00 10 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนร
นิซารีปะห์ นิสนิ 2022-04-30 21:32:54 0000-00-00 00:00:00 12 0
การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 2022-04-29 16:57:49 0000-00-00 00:00:00 9 0
การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้
นางสาวธัญชนก จาดดำ 2022-04-25 14:43:18 0000-00-00 00:00:00 22 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตร งานช่าง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
พรรณปภรณ์ เกษวิริยะกิจ 2022-04-24 22:51:23 0000-00-00 00:00:00 15 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึก
ศิรินันท์ วรรัตนกิจ 2022-04-23 19:56:35 0000-00-00 00:00:00 15 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชุดเก่งคณิต เก่งคำนวณ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ศิรินันท์ วรรัตนกิจ 2022-04-23 19:55:42 0000-00-00 00:00:00 11 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางสุภัค วงศ์สกุลหล่อ 2022-04-22 16:18:22 0000-00-00 00:00:00 63 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้รูปการณ์ประเมินแบบจำลอง
จันทนา อื้อจรรยา 2022-04-18 20:02:55 0000-00-00 00:00:00 9 0
รูปแบบการพัฒนาครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
จันทนา อื้อจรรยา 2022-04-18 19:59:47 0000-00-00 00:00:00 14 0
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาวิตรี 2022-04-17 21:21:28 0000-00-00 00:00:00 14 0
แนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
นายนฏกร บุญล้อม 2022-04-10 21:55:52 0000-00-00 00:00:00 13 0
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
นายแวรูอิสลัม สะแม 2022-04-04 15:12:27 0000-00-00 00:00:00 24 0
ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความ พร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3
ปิยนุช ปกครอง 2022-04-03 11:44:14 0000-00-00 00:00:00 8 0
รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
นายสุภัทรชัย กระสินหอม 2022-03-30 16:40:30 0000-00-00 00:00:00 16 0
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวา
กนกวรรณ สิ้นกั้ง 2022-03-30 14:12:47 0000-00-00 00:00:00 17 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดสนุก เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
อามีเน๊าะ ระสิหินิ 2022-03-30 09:41:56 0000-00-00 00:00:00 6 0
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
พนัสนันท์ เรือนมะกอก 2022-03-30 00:02:53 0000-00-00 00:00:00 15 0
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-27 19:46:50 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนาคู่มือแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สันติ ทองแก้วเกิด 2022-03-26 16:47:49 0000-00-00 00:00:00 35 0
การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 2022-03-25 20:45:59 0000-00-00 00:00:00 23 0
รายงานการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โด
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ 2022-03-24 18:29:01 0000-00-00 00:00:00 30 0
การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อ ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ 2022-03-24 16:36:37 0000-00-00 00:00:00 39 0
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
ระวิวรรณ นวลจันทร์ 2022-03-24 15:35:49 0000-00-00 00:00:00 19 0
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในส
นางศันสนีย์ เผ่าจินดา 2022-03-23 09:27:04 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำ
สุดารัตน์ วงศ์ยศ 2022-03-17 14:47:33 0000-00-00 00:00:00 33 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ร่วมกับอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท
สุดารัตน์ วงศ์ยศ 2022-03-17 14:43:24 0000-00-00 00:00:00 26 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดสนุก เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
อามีเน๊าะ ระสิหินิ 2022-03-13 16:30:30 0000-00-00 00:00:00 17 0
การประเมินโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-09 19:37:38 0000-00-00 00:00:00 37 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ HEALTHY โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด 2022-03-08 23:34:53 0000-00-00 00:00:00 33 0
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด 2022-03-08 23:31:41 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ
นายพุทธชาติ แก่นธิยา 2022-03-08 21:17:31 0000-00-00 00:00:00 25 0
ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-08 20:59:01 0000-00-00 00:00:00 33 0
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)
นางกาญจนา ธนะขว้าง 2022-03-06 15:43:49 0000-00-00 00:00:00 48 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-03-05 08:07:01 0000-00-00 00:00:00 26 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-03-05 08:04:42 0000-00-00 00:00:00 25 0
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง ประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉล
นางสาวนงนุช เทียนธรรม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 2022-03-02 14:50:29 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาด้วย Lego Mindstorms EV3 รายวิชาเทคโนโลยีค
นิคม วุฒิยา 2022-03-01 04:03:09 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ร่วมกับทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สุภาวดี มงคลการ 2022-02-28 22:30:05 0000-00-00 00:00:00 25 0
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
สุภาวดี มงคลการ 2022-02-28 19:59:35 0000-00-00 00:00:00 22 0
การประเมินโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 2022-02-28 06:53:56 0000-00-00 00:00:00 28 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จังหวัดตรัง
ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ 2022-02-28 03:53:15 0000-00-00 00:00:00 25 0
ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบ
วารุณี วงศ์พิมพ์พระ 2022-02-27 09:48:33 0000-00-00 00:00:00 25 0
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภ
นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 2022-02-27 09:20:13 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ที่เน้นสร้างเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวพัชรินทร์ โสรัตน์ 2022-02-27 02:48:59 0000-00-00 00:00:00 18 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก
วิภาวดี คำแดง 2022-02-26 20:52:27 0000-00-00 00:00:00 17 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง 2022-02-26 20:14:21 0000-00-00 00:00:00 24 0
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นางสาวกัญญาลักษณ์ โสภา 2022-02-26 20:12:34 0000-00-00 00:00:00 19 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง 2022-02-26 20:10:56 0000-00-00 00:00:00 27 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สุขภาพดี มีความสุข
นางสุวรรณี เทียมทัด 2022-02-26 20:07:55 0000-00-00 00:00:00 23 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
นางสุวรรณี เทียมทัด 2022-02-26 20:03:57 0000-00-00 00:00:00 25 0
การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นางสาวกัญญาลักษณ์ โสภา 2022-02-26 17:14:23 0000-00-00 00:00:00 18 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ 2022-02-26 10:18:48 0000-00-00 00:00:00 41 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นายทรงยุทธ แก้วนาง 2022-02-26 09:17:01 0000-00-00 00:00:00 20 0
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชก
นายทรงยุทธ แก้วนาง 2022-02-26 09:12:43 0000-00-00 00:00:00 18 0
การพัฒนาความสามารถของครูในการทำการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบคลินิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
วัฒนา สมจิตร 2022-02-24 13:46:06 0000-00-00 00:00:00 21 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เชษฐชาย วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:13:36 0000-00-00 00:00:00 47 0
การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล
เชษฐชาย วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:12:17 0000-00-00 00:00:00 37 0
ประเมินโครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ
นัทภา วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:11:19 0000-00-00 00:00:00 34 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
นัทภา วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:09:41 0000-00-00 00:00:00 34 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
pump 2022-02-23 14:08:00 0000-00-00 00:00:00 32 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
นางสาวประภาพร ชุมพล 2022-02-23 09:47:58 0000-00-00 00:00:00 16 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวประภาพร ชุมพล 2022-02-23 09:41:33 0000-00-00 00:00:00 16 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา 2022-02-22 22:12:23 0000-00-00 00:00:00 21 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)
นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา 2022-02-22 22:06:42 0000-00-00 00:00:00 20 0
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนตามรูปแบบ 3F for 2H โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
ดร.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 2022-02-22 08:06:12 0000-00-00 00:00:00 21 0
รายงานผลการพัฒนาชุมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษ
วรางคณา ประทุมศรี 2022-02-22 03:57:43 0000-00-00 00:00:00 23 0
การพัฒนารูปแบบการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรั
นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก 2022-02-21 11:22:17 0000-00-00 00:00:00 21 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง หนูน้อยนักเดินทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเ
ประภาศรี ถิ่นหนองจิก 2022-02-21 11:20:26 0000-00-00 00:00:00 25 0
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-20 23:03:43 0000-00-00 00:00:00 22 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์กา
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-20 22:22:17 0000-00-00 00:00:00 22 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
ดร.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 2022-02-20 13:01:44 0000-00-00 00:00:00 21 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะก
นางพุทธพร สุมามาลย์ 2022-02-19 11:36:28 0000-00-00 00:00:00 55 0
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นางพุทธพร สุมามาลย์ 2022-02-19 11:33:32 0000-00-00 00:00:00 59 0
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่จากชุมชนสู่ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โรงเรียน
นายสันติ สิงหาพรม 2022-02-16 23:09:28 0000-00-00 00:00:00 30 0
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
วัฒนา สมจิตร 2022-02-15 18:37:53 0000-00-00 00:00:00 37 0
การประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 2022-02-13 20:26:35 0000-00-00 00:00:00 30 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐา
อัจฉราภรณ์ ลดโพก 2022-02-12 16:42:49 0000-00-00 00:00:00 29 0
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 1 ว21101 เรื่อง สารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นม
อัจฉราภรณ์ ลดโพก 2022-02-12 16:40:00 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประทีป ทวีศรี 2022-02-09 22:07:56 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-02-09 22:03:34 0000-00-00 00:00:00 24 0
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-02-09 22:03:00 0000-00-00 00:00:00 27 0
การประเมินและบทคัดย่อ ถอดบทเรียนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ 2022-02-09 20:07:34 0000-00-00 00:00:00 24 0
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูมุ่งสู่คุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ 2022-02-09 19:49:02 0000-00-00 00:00:00 23 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชมพูนุท โนนทนวงษ์ 2022-02-08 13:32:01 0000-00-00 00:00:00 30 0
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ van Hiele ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรู
นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ 2022-02-08 13:22:26 0000-00-00 00:00:00 26 0
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-07 21:44:56 0000-00-00 00:00:00 31 0
การพัฒนารูปแบบการสอน W.S.K. Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แวซายเค๊าะ ซารีเดะ 2022-02-07 11:37:57 0000-00-00 00:00:00 22 0
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเ
แวซายเค๊าะ ซารีเดะ 2022-02-07 11:37:12 0000-00-00 00:00:00 20 0
การวิจ ัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรีย บเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง การดำรง ชีวิตของพืช ช้ันมัธ ยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดกา
นางพุธิตา หอมไกร 2022-02-04 09:23:15 0000-00-00 00:00:00 22 0
ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางเกษราวรรณ สิงห์เงา 2022-02-02 00:03:38 0000-00-00 00:00:00 28 0
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท
นางเกษราวรรณ สิงห์เงา 2022-02-01 23:59:01 0000-00-00 00:00:00 31 0
การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางจันทรา เชาว์วิทยา เลสลี่ 2022-01-30 11:41:38 0000-00-00 00:00:00 46 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Classroom เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยโรโบมายด์ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 ของนักเรียนชั้
นิคม วุฒิยา 2022-01-28 13:00:36 0000-00-00 00:00:00 49 0
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-01-28 12:56:14 0000-00-00 00:00:00 43 0
การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองรา
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-28 09:47:36 0000-00-00 00:00:00 572 0
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2562
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-01-27 18:11:21 0000-00-00 00:00:00 34 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-25 13:00:07 0000-00-00 00:00:00 625 0
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-25 12:57:44 0000-00-00 00:00:00 78 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2022-01-25 10:41:46 0000-00-00 00:00:00 40 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2022-01-24 16:27:32 0000-00-00 00:00:00 41 0
การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
นายพายุ วรรัตน์ 2022-01-17 22:12:14 0000-00-00 00:00:00 77 0
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา
นายวนุพล คงบุญ 2022-01-17 11:48:15 0000-00-00 00:00:00 370 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟ้าจรดน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณภาพร ศรีวะรมย์ 2022-01-16 13:12:09 0000-00-00 00:00:00 38 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหนองจิก
นายวรกร ปาโสรักษ์ 2022-01-13 14:55:08 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2022-01-07 10:53:58 0000-00-00 00:00:00 58 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขล
เสรี อินทร์คง 2022-01-05 22:10:13 0000-00-00 00:00:00 36 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:34:00 0000-00-00 00:00:00 41 0
การประเมินโครงการเครือข่ายออมดีชีวีเป็นสุขในสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:33:15 0000-00-00 00:00:00 52 0
ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประทีป ทวีศรี 2021-12-27 18:53:32 0000-00-00 00:00:00 34 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-23 22:49:38 0000-00-00 00:00:00 58 0
ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการละเล่นแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางสาวประเยา บุญศิริ 2021-12-23 10:58:43 0000-00-00 00:00:00 45 0
: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนัก
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:01:29 0000-00-00 00:00:00 64 0
: การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดยสุนทรี เหลืองอ่อน
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:00:19 0000-00-00 00:00:00 53 0
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีท
สิริพรรณ 2021-12-20 21:33:27 0000-00-00 00:00:00 66 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:57 0000-00-00 00:00:00 73 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) โดยใช้รูปแบบ PANYALAK MODEL เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:10 0000-00-00 00:00:00 77 0
การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-19 16:42:38 0000-00-00 00:00:00 42 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-16 10:31:28 0000-00-00 00:00:00 33 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-13 14:35:24 0000-00-00 00:00:00 65 0
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศ
นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง 2021-12-12 13:17:51 0000-00-00 00:00:00 67 0
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-12 07:03:39 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-06 04:41:49 0000-00-00 00:00:00 415 0
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ถนอม เฉียบแหลม 2021-11-29 19:49:45 0000-00-00 00:00:00 43 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:59:43 0000-00-00 00:00:00 43 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:54:18 0000-00-00 00:00:00 44 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-21 18:46:53 0000-00-00 00:00:00 43 0
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
วาสนา สุทธิกุล 2021-11-20 20:41:20 0000-00-00 00:00:00 40 0
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2563
นางอังคณี ล้อมจันทร์ 2021-11-16 11:19:38 0000-00-00 00:00:00 80 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จารุณี 2021-11-13 22:52:02 0000-00-00 00:00:00 56 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
จารุณี 2021-11-13 22:49:59 0000-00-00 00:00:00 31 0
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตโดยใช้การสอนสะเต็มศึกษา (STEM) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิช
นายสาโรจน์ เตชะกฤตธีโรดม 2021-11-10 20:54:18 0000-00-00 00:00:00 37 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-07 20:17:44 0000-00-00 00:00:00 40 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอ
นางฮัสลีนา หะยีดือเร๊ะ 2021-11-06 13:50:08 0000-00-00 00:00:00 33 0
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนา
นางสาวประวีลดา กาทองทุ่ง 2021-11-02 15:03:48 0000-00-00 00:00:00 78 0
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านประจันจังหวัดปัตตานี
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 2021-10-31 21:55:14 0000-00-00 00:00:00 76 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:25:30 0000-00-00 00:00:00 499 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:20:37 0000-00-00 00:00:00 433 0
เผยแพร่ผลงาน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2021-10-27 04:17:40 0000-00-00 00:00:00 69 0
การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
นางอรนุช เส็งภูเวียง 2021-10-25 19:50:36 0000-00-00 00:00:00 54 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-24 13:54:46 0000-00-00 00:00:00 48 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-23 13:10:58 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-22 11:36:50 0000-00-00 00:00:00 79 0
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-19 12:45:48 0000-00-00 00:00:00 60 0
รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-17 16:19:54 0000-00-00 00:00:00 71 0
รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:39:51 0000-00-00 00:00:00 61 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรี
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:29:52 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-14 15:21:03 0000-00-00 00:00:00 108 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W 1H สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมิทธิ์ เกื้อคลัง 2021-10-13 16:51:31 0000-00-00 00:00:00 58 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:30:59 2021-09-27 23:31:39 87 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อก (MIA) เรื่อง My Beloved Sukhothai ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:19:51 2021-09-27 23:26:42 84 2
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-23 11:01:25 0000-00-00 00:00:00 47 0
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำการนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-21 14:46:18 0000-00-00 00:00:00 41 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:36:44 0000-00-00 00:00:00 63 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:48 0000-00-00 00:00:00 58 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:18 0000-00-00 00:00:00 65 0
เผยแพร่บทคัดย่
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน 2021-09-18 08:34:08 0000-00-00 00:00:00 64 0
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท
นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์ 2021-09-15 17:08:22 0000-00-00 00:00:00 50 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:34:52 0000-00-00 00:00:00 84 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบา
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:25:47 0000-00-00 00:00:00 43 0
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:21:01 0000-00-00 00:00:00 47 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS Model เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:17:34 0000-00-00 00:00:00 70 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:10:48 0000-00-00 00:00:00 113 0
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:00:33 0000-00-00 00:00:00 75 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
นายสมเกียรติ ลือกิจ 2021-09-12 19:26:41 0000-00-00 00:00:00 80 0
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:42:46 0000-00-00 00:00:00 84 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวของ YAHARA MODEL
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:41:18 0000-00-00 00:00:00 74 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
สาธนี 2021-09-07 00:46:12 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “ตารีเรอบานา”กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธนี 2021-09-07 00:43:28 0000-00-00 00:00:00 33 0
ชื่อเรื่อง :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่
ปัญลักษณ์ แก้วแฝก 2021-09-06 05:34:41 0000-00-00 00:00:00 41 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 11:00:51 0000-00-00 00:00:00 80 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 10:59:46 0000-00-00 00:00:00 54 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ CREATE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 (Microsoft Powe
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:36:20 0000-00-00 00:00:00 46 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 (Microso
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:34:18 0000-00-00 00:00:00 54 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:37:26 0000-00-00 00:00:00 45 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน PACAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:34:57 0000-00-00 00:00:00 88 0
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:57:20 0000-00-00 00:00:00 74 0
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:54:47 0000-00-00 00:00:00 69 0
ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งสีชอล์ค วิชาการเขียนภาพหุ่นนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ มาลาสี 2021-08-26 08:53:07 0000-00-00 00:00:00 49 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ TBRR Model
นางนุกูล สันทัดค้า 2021-08-14 20:36:22 0000-00-00 00:00:00 84 0
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านคู้คด
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ 2021-08-06 10:14:49 0000-00-00 00:00:00 161 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:47:45 0000-00-00 00:00:00 82 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:42:11 0000-00-00 00:00:00 77 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางจันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:29:03 0000-00-00 00:00:00 66 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสา
จันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:21:47 0000-00-00 00:00:00 77 0
การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-28 13:48:47 0000-00-00 00:00:00 98 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 12:41:56 0000-00-00 00:00:00 86 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ SIRI MODEL ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 09:01:55 0000-00-00 00:00:00 70 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 08:34:35 0000-00-00 00:00:00 78 0
การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ประจำปีการศึกษา 2563
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-27 15:12:12 0000-00-00 00:00:00 97 0
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้าน คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:11:33 0000-00-00 00:00:00 185 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:10:05 0000-00-00 00:00:00 102 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านควนขัน ปีการศึกษา 2562
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด 2021-07-07 07:05:26 0000-00-00 00:00:00 196 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:06:38 0000-00-00 00:00:00 116 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:03:09 0000-00-00 00:00:00 121 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-07-05 13:37:30 0000-00-00 00:00:00 176 0
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)
สุขฤทัย 2021-07-03 16:08:45 0000-00-00 00:00:00 73 0
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ TRISIKA MODEL โรงเรียนบ้านลำชิง ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 2021-06-23 04:34:05 0000-00-00 00:00:00 103 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน 2021-06-17 03:32:26 0000-00-00 00:00:00 146 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง)
ว่าที่ ร.ท.มณฑน 2021-06-13 02:04:55 0000-00-00 00:00:00 365 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-06-02 14:04:14 0000-00-00 00:00:00 176 0
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางบุญเรือน กาญจนไชย 2021-04-18 15:55:46 0000-00-00 00:00:00 141 0
การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 15:04:54 0000-00-00 00:00:00 94 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 14:56:53 0000-00-00 00:00:00 192 0
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต และทักษะการสื่อความหมายทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:52:15 0000-00-00 00:00:00 201 0
การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:50:15 0000-00-00 00:00:00 341 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระพีพรรณ โต๊ะเมือง 2019-11-25 15:43:42 0000-00-00 00:00:00 338 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอน STAD ร่วมกับ TGT หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมกับสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:32:54 0000-00-00 00:00:00 406 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องท้องถิ่นของเรา ตามแนวคำขวัญจังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:31:45 0000-00-00 00:00:00 296 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 2019-08-19 16:22:50 0000-00-00 00:00:00 394 0
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามหลักอริยสัจ 4 ร่วมกับชุดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
นางสาวนงค์รัก สาคุณ 2019-07-28 15:12:28 0000-00-00 00:00:00 334 0
การประเมินโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ 2018-12-18 23:18:12 0000-00-00 00:00:00 442 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง 2018-08-29 09:11:45 0000-00-00 00:00:00 449 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นางสร้อยพัชร์ ศรีลาศักดิ์ 2018-07-02 22:45:21 0000-00-00 00:00:00 386 0
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สำรวม 2018-06-07 11:17:49 0000-00-00 00:00:00 494 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2018-01-06 14:29:17 0000-00-00 00:00:00 627 0
การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร 2017-08-25 15:40:19 0000-00-00 00:00:00 605 0
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย 2017-08-25 15:38:36 0000-00-00 00:00:00 1380 0
การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
นายพิเชษฐ์ ตนะวัฒนา 2017-03-27 18:42:16 0000-00-00 00:00:00 969 0
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 2016-03-12 16:04:04 0000-00-00 00:00:00 2936 0
คำอธิบาย
admin 2015-06-30 07:48:17 0000-00-00 00:00:00 1859 0
Visitors: 993,832