เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำหรับเผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยต่างๆ
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น
การพัฒนารูปแบบการสอน RCDA MODEL เพื่อสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รัชดา อาคุณซาดา 2024-04-06 23:15:45 0000-00-00 00:00:00 22 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
นางแสงดาว ถิ่นนคร 2024-03-21 12:17:05 0000-00-00 00:00:00 37 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
นางแสงดาว ถิ่นนคร 2024-03-21 12:11:45 0000-00-00 00:00:00 30 0
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนุชจรินทร์ ทับทิม 2024-03-12 00:06:17 0000-00-00 00:00:00 48 0
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
นายโชคชัย ชัยประเสริฐ 2024-02-25 09:53:15 0000-00-00 00:00:00 32 0
ผลการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เสาวเพ็ญ บุญประสพ 2023-10-25 14:28:50 0000-00-00 00:00:00 47 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เสาวเพ็ญ บุญประสพ 2023-10-25 14:24:03 0000-00-00 00:00:00 58 0
ารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ของนัก
เพชรยันต์ 2023-10-14 17:57:22 0000-00-00 00:00:00 77 0
รายงานการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
สัญญา สันสะและ 2023-10-13 16:26:23 0000-00-00 00:00:00 65 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน OPCAE Model ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นายพิชัย ลดโพก 2023-10-12 22:49:11 0000-00-00 00:00:00 61 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กุลจิรา กุลบุญญา 2023-10-08 16:41:39 0000-00-00 00:00:00 88 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองดู่
ฉัตรชัย 2023-10-07 11:14:18 0000-00-00 00:00:00 79 0
การประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์และความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธ
นายอภิเดช พัฒน์เวช 2023-10-03 21:05:17 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปป
กุลจิรา กุลบุญญา 2023-10-01 11:14:58 0000-00-00 00:00:00 59 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กุลจิรา กุลบุญญา 2023-09-29 19:12:23 0000-00-00 00:00:00 67 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเทคนิค K-W-D-L โดยใช้กระบวนการร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด THINK – PAIR – SHARE เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ครูอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง 2023-09-27 23:38:45 0000-00-00 00:00:00 50 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กุลจิรา กุลบุญญา 2023-09-27 21:41:03 0000-00-00 00:00:00 83 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์
นายสิรพัชญ์ สิรไชยพัฒน์ 2023-09-25 11:13:16 0000-00-00 00:00:00 63 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
KruMee 2023-09-16 09:01:58 0000-00-00 00:00:00 102 0
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง
ฉวีวรรณ หนูเมือง 2023-09-14 20:14:03 0000-00-00 00:00:00 68 0
เว็บดูซีรีย์]▷วันพีช One Piece (2023) พากย์ไทย ซับไทย Live-Action | Netflix ฟรี
nasiraraesha23@gmail.com 2023-09-06 21:34:44 0000-00-00 00:00:00 103 0
เว็บดูซีรีย์ วันพีช One Piece ep 1-8 (2023) พากย์ไทย ซับไทย Netflix [LIVE ACTION] ฟรี
andarasport8@gmail.com 2023-09-06 21:26:32 0000-00-00 00:00:00 114 0
เว็บดูซีรีย์ วันพีช One Piece (2023) พากย์ไทย ซับไทย Netflix ฟรี
tayappermandilah@yahoo.com 2023-09-06 21:23:23 0000-00-00 00:00:00 4357 0
รูปแบบการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดอมรินทราราม
นางภารดี ผางสง่า 2023-08-30 17:22:00 0000-00-00 00:00:00 54 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์
ปรัชญา สุราสา 2023-08-30 14:21:07 0000-00-00 00:00:00 67 0
รายงานการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของโรงเรียนนวัตกรรมเข็มศาสตร์นุสรณ์
ปรัชญา สุราสา 2023-08-30 14:17:58 0000-00-00 00:00:00 192 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการแ
ครู 2023-08-29 19:53:04 0000-00-00 00:00:00 57 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภัชริญา 2023-08-29 10:42:35 0000-00-00 00:00:00 80 0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธย
ครู 2023-08-27 22:51:22 0000-00-00 00:00:00 57 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ืnatchanan 2023-08-27 15:06:28 0000-00-00 00:00:00 83 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวัดป่างิ
ืnatchanan 2023-08-27 15:03:38 0000-00-00 00:00:00 67 0
รูปแบบการบริหารจัดการบนฐานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับการประคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)กัน
สุนัน สมสีดา 2023-08-27 10:23:27 0000-00-00 00:00:00 66 0
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สุนัน สมสีดา 2023-08-27 10:12:29 0000-00-00 00:00:00 63 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ 2023-08-26 03:23:56 0000-00-00 00:00:00 63 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง
นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ 2023-08-26 03:18:45 0000-00-00 00:00:00 61 0
การพัฒนารูปแบบการอ่านแบบกลุ่มเล็กร่วมกับการใช้กลยุทธ์การอ่าน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางดวงสุดา ปาตังตะ
Rattapon 2023-07-26 11:38:16 0000-00-00 00:00:00 71 0
[*Live-Action*]-บาร์บี้ - หนัง 2023 พากย์ไทย
[*Live-Action*]-บาร์บี้ - หนัง 2023 พากย์ไทย 2023-07-22 10:41:35 0000-00-00 00:00:00 106 0
^ดู!>King the Land ซับไทย เต็ม เรื่อง Ep 11 ออกอากาศ ไม่มีโฆษณา
King the Land ซับไทย 2023-07-20 10:02:37 0000-00-00 00:00:00 260 0
++ดู.หนัง ผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ – [2023] (Phubao Thaibaan) เต็มเรื่อง [M-THAI]
ผู้บ่าวไทบ้าน อวสานอินดี้ – [2023] (Phubao Thaibaan) เต็มเรื่อง [M-THAI] 2023-07-19 22:01:20 0000-00-00 00:00:00 217 0
@[ดู.หนัง] ออพเพนไฮเมอร์ 2023 เต็มเรื่อง Oppenheimer HD พากย์ไทย!
ออพเพนไฮเมอร์ 2023 เต็มเรื่อง Oppenheimer HD พากย์ไทย! 2023-07-18 20:44:46 0000-00-00 00:00:00 2664 0
ดู^นักเรียนต้องขัง Ep 13 & Ep 14 เต็ม เรื่อง ดูทีวีHD
นักเรียนต้องขัง Ep 13 & Ep 14 เต็ม เรื่อง ดูทีวีHD 2023-07-18 11:09:59 0000-00-00 00:00:00 138 0
^ดู!>มาตาลดา ตอนล่าสุด เต็ม เรื่อง Ep 13 ออกอากาศ ไม่มีโฆษณา
มาตาลดา ตอนล่าสุด เต็ม เรื่อง Ep 13 ออกอากาศ ไม่มีโฆษณา 2023-07-18 11:08:14 0000-00-00 00:00:00 134 0
xcxcvxvcx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2023-07-17 20:28:59 0000-00-00 00:00:00 84 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tense สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นางสงกรานต์ พรมภาพ 2023-07-04 17:26:12 0000-00-00 00:00:00 79 0
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาร
ครู 2023-07-01 19:05:27 0000-00-00 00:00:00 81 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STAD ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind Mapping) กล
ครู 2023-07-01 19:02:19 0000-00-00 00:00:00 95 0
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
นางสาวปิลันธร คงจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง 2023-05-31 20:35:52 0000-00-00 00:00:00 94 0
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-05-08 21:38:06 0000-00-00 00:00:00 157 0
การพัฒนารูปแบบคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2023-05-08 21:36:42 0000-00-00 00:00:00 83 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ
ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2023-05-03 07:47:22 0000-00-00 00:00:00 106 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สาธิต พงศ์พิริยะวนิช 2023-04-22 08:43:56 0000-00-00 00:00:00 98 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ
ชัญญาพัทธ์ คุ่มเคี่ยม 2023-04-21 06:20:54 0000-00-00 00:00:00 90 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
เรณู บุบผะเรณู 2023-03-30 12:19:41 0000-00-00 00:00:00 147 0
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25
ธนภูมิ มะลิกุล 2023-03-29 11:38:27 0000-00-00 00:00:00 90 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูยุควิถีใหม่ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนา
ปัญจมน ชุมคช 2023-03-28 19:12:03 0000-00-00 00:00:00 95 0
การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โดยใช้ CIPP Model
ปัญจมน ชุมคช 2023-03-28 19:07:47 0000-00-00 00:00:00 92 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (AMNH M
อามานี นิฮะ 2023-03-27 18:26:48 0000-00-00 00:00:00 77 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เรื่อง อวกาศบนโลก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถม
อามานี นิฮะ 2023-03-27 18:26:09 0000-00-00 00:00:00 79 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี
กัลยา อุทัยรังษี 2023-03-26 01:57:11 0000-00-00 00:00:00 103 0
การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี
กัลยา อุทัยรังษี 2023-03-26 01:49:05 0000-00-00 00:00:00 68 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
วิลาสินี ชุณหะชา 2023-03-25 21:02:08 0000-00-00 00:00:00 102 0
ซื้อหวยไทย แทงหวยไทย
asasa 2023-03-23 15:40:43 0000-00-00 00:00:00 87 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้
ซูไวบ๊ะ อาซัน 2023-03-23 01:08:25 0000-00-00 00:00:00 133 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SWAIBAH MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ซูไวบ๊ะ อาซัน 2023-03-23 01:07:51 0000-00-00 00:00:00 96 0
kplus88 หวย k plus 88
asasa 2023-03-21 16:33:24 0000-00-00 00:00:00 74 0
เผยแพร่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 ครูรจนา แสงสุธา
ครูแอน 2023-03-21 10:28:15 0000-00-00 00:00:00 88 0
เผยแพร่หลักสูตรระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ครูรจนา แสงสุธา
ครูแอน 2023-03-21 09:42:20 0000-00-00 00:00:00 186 0
โกลเด้นสล็อต88
asasa 2023-03-20 16:06:28 0000-00-00 00:00:00 90 0
การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา) โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (C
ศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์ 2023-03-20 12:33:06 0000-00-00 00:00:00 152 0
ารพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLUS ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการอ่านและการคิดวิเค
นางสาวจุฑามาศ สุขสนาน 2023-03-19 22:01:02 0000-00-00 00:00:00 80 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวจุฑามาศ สุขสนาน 2023-03-19 21:58:23 0000-00-00 00:00:00 98 0
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตะโหมด
เสกศักดิ์ การวินพฤติ 2023-03-19 14:36:54 0000-00-00 00:00:00 78 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด
เสกศักดิ์ การวินพฤติ 2023-03-19 12:59:39 0000-00-00 00:00:00 88 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน
นิรันด์ สารรัมย์ 2023-03-18 20:56:05 0000-00-00 00:00:00 185 0
ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุควิถีชีวิตใหม่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย รายวิชาวิทยาการคำนวณ 2 สำหรับนักเรียนชั้น
นิรันด์ สารรัมย์ 2023-03-18 20:50:58 0000-00-00 00:00:00 91 0
Golden Slot
asasa 2023-03-17 13:04:50 0000-00-00 00:00:00 99 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์ 2023-03-15 21:28:55 0000-00-00 00:00:00 118 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2023-03-14 16:49:55 0000-00-00 00:00:00 84 0
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวศิราณี คงน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 2023-03-13 10:56:44 0000-00-00 00:00:00 66 0
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย
นางสาวศิราณี คงน้อย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 2023-03-13 10:53:34 0000-00-00 00:00:00 99 0
ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 3 - 4 ปี)
กาญจนา คงบัน 2023-03-12 20:54:51 0000-00-00 00:00:00 744 0
รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่ว
นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ 2023-03-10 19:43:29 0000-00-00 00:00:00 74 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ 2023-03-10 19:40:06 0000-00-00 00:00:00 88 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวสุดารัตน์ สารณะ 2023-03-08 18:16:23 0000-00-00 00:00:00 73 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา ชั้น
นางสาวสุดารัตน์ สารณะ 2023-03-08 18:14:06 0000-00-00 00:00:00 95 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้ (5Es) ร่วมกับเกม เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
พงศธร สวัสดิ์วงษ์ 2023-02-28 12:45:35 0000-00-00 00:00:00 84 0
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เชิงรุก วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงเชิงรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น (7E)
na 2023-02-27 07:16:18 0000-00-00 00:00:00 93 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
na 2023-02-27 05:54:17 0000-00-00 00:00:00 118 0
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการพัฒนาตนเองโรงเรียนเทศบาล ๑(ถนนภูผาภักดี)
วิรชาติ 2023-02-24 20:34:35 0000-00-00 00:00:00 76 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)
weerachart2 2023-02-24 20:31:28 0000-00-00 00:00:00 89 0
รายงานผลการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน (Visible Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนดงรักวิทยา
นางรุจนี พันธ์ศิริ 2023-02-24 16:49:26 0000-00-00 00:00:00 74 0
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง Reading Text เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายสุนทร แก้วพวง 2023-02-21 22:54:29 0000-00-00 00:00:00 78 0
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายสุนทร แก้วพวง 2023-02-21 22:50:52 0000-00-00 00:00:00 88 0
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2G-IPA Model เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิ
teacher2023 2023-02-16 10:59:40 0000-00-00 00:00:00 67 0
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร
minny 2023-02-16 10:51:00 0000-00-00 00:00:00 74 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิค การเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการ
ชญาภา บุญมีวิเศษ 2023-02-11 13:54:54 0000-00-00 00:00:00 81 0
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาประกอบ กลุ่มร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง จำนวนนับไม่เกินห้
ยุพาวดี สรศิลป์ 2023-02-08 09:24:14 0000-00-00 00:00:00 87 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
นางสาวอมรา โพธิ์ทอง 2023-01-02 18:44:59 0000-00-00 00:00:00 113 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการค
ชญาภา บุญมีวิเศษ 2022-12-27 21:21:31 0000-00-00 00:00:00 93 0
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายสมพร พิบูลย์ 2022-12-19 19:23:40 0000-00-00 00:00:00 77 0
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-12-06 22:01:17 0000-00-00 00:00:00 109 0
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายกฤษติพงษ์ ดำแก้ว 2022-11-04 13:17:31 0000-00-00 00:00:00 131 0
แนวทางพัฒนาการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนกระสังพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
พงษ์สุวรรณ จุตโต 2022-11-02 00:09:21 0000-00-00 00:00:00 82 0
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม 2022-10-31 01:29:01 0000-00-00 00:00:00 102 0
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา
เอกลักษณ์ ป้องกัน 2022-10-23 17:11:55 0000-00-00 00:00:00 116 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2564
สิริวรรณ ขุนจันทร์ 2022-10-19 20:41:59 0000-00-00 00:00:00 104 0
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-10-14 20:37:09 0000-00-00 00:00:00 112 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
นายภสุ เถาว์ชารี 2022-10-11 10:36:11 0000-00-00 00:00:00 197 0
การประเมินโครงการการบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนั
krugow 2022-10-07 14:29:17 0000-00-00 00:00:00 101 0
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
อมรินทร์ มัชฌิมาภิโร 2022-10-07 05:11:47 0000-00-00 00:00:00 138 0
การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สำนักการศ
อมรินทร์ มัชฌิมาภิโร 2022-10-07 05:09:13 0000-00-00 00:00:00 114 0
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นางนงนภัส สิงห์คราม 2022-09-29 13:20:11 0000-00-00 00:00:00 131 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
นางซารีฟะห์ มะเดหมะ 2022-09-25 11:27:14 0000-00-00 00:00:00 135 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
นางซารีฟะห์ มะเดหมะ 2022-09-25 11:15:16 0000-00-00 00:00:00 92 0
รายงานผลการศึกษาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 4 ส. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
นายมงคล สุวรรณะ 2022-09-23 17:38:39 0000-00-00 00:00:00 120 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะกระดาษ เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยือนัง
นางซารีปะห์ เจะเลาะ 2022-09-22 23:01:36 0000-00-00 00:00:00 93 0
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้ส
ชญาภา บุญมีวิเศษ 2022-09-21 23:46:46 0000-00-00 00:00:00 111 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
นางสาวมัรยัม มะดีเยาะ 2022-09-21 14:45:09 0000-00-00 00:00:00 116 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเ
ชญาภา 2022-09-19 23:04:35 0000-00-00 00:00:00 123 0
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้ส
ชญาภา 2022-09-19 22:59:27 0000-00-00 00:00:00 123 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสร้างชิ้นงานเดี่ยว คู่ และกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรี
นางซารีปะห์ เจะเลาะ 2022-09-16 21:47:59 0000-00-00 00:00:00 119 0
การประเมินโครงการรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนดงยางวิทยาคม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายประภาส สีหา 2022-09-16 06:55:53 0000-00-00 00:00:00 101 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมันควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน
นางสาวมัรยัม มะดีเยาะ 2022-09-15 12:22:51 0000-00-00 00:00:00 150 0
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
นายชัชวาลย์ ใจอินทร์ 2022-09-15 09:40:26 0000-00-00 00:00:00 223 0
รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการใช้คู่มือความรู้พื้นฐานสองภาษา ไทย - มลายูปาตานี เพื่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ 2022-09-14 22:59:26 0000-00-00 00:00:00 101 0
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านทับปริก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอเมือง
พีรพัฒน์ แก้วจันทรืศรี 2022-09-12 15:53:10 0000-00-00 00:00:00 102 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสานควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบราโอ
นางกอลียะ ยีอาลี 2022-09-11 11:41:06 0000-00-00 00:00:00 96 0
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเ
นายกิตติ์วิทยา 2022-09-09 17:31:56 0000-00-00 00:00:00 100 0
ผลการใช้หนังสือนิทานคำกลอน ชุดน้องฟ้าใสและพี่ใบบุญเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของเด็กปฐมวัย (5 – 6 ปี)
นางสุจิน นาคแท้ 2022-09-09 00:07:03 0000-00-00 00:00:00 91 0
รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการใช้คู่มือความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ 2022-09-08 22:14:18 0000-00-00 00:00:00 102 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างชิ้นงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแ
นางเบญณิชญา เพชรสุทธิกุล 2022-09-08 19:24:26 0000-00-00 00:00:00 94 0
การประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
พิตะวัน 2022-09-06 12:32:15 0000-00-00 00:00:00 133 0
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเซลล์และ โครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัด
นางกาญจนา ธนะขว้าง 2022-09-03 13:12:55 0000-00-00 00:00:00 112 0
การพัฒนาบุคลากรครู ด้านการจัดการเรียนรู้ H-U-H-G-I-N ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนโรงเรียนด่านอุดมศึกษา อ
นายอุดม ยกพล 2022-09-01 09:21:05 0000-00-00 00:00:00 107 0
รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง 2022-08-30 14:18:00 0000-00-00 00:00:00 110 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพและเล่าเรื่องจากภาพวาด เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านตะ
นางสาวโรสนี สิเดะ 2022-08-30 11:22:04 0000-00-00 00:00:00 101 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เน้นการสร้างชิ้นงานเดี่ยวและคู่ เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที
นางเบญณิชญา เพชรสุทธิกุล 2022-08-30 10:51:13 0000-00-00 00:00:00 135 0
รายงานการใช้แบบฝึกการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญญาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ชนิตา กัญจา 2022-08-30 10:41:35 0000-00-00 00:00:00 116 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สรัญญา หมีดเส็น 2022-08-30 08:13:17 0000-00-00 00:00:00 158 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (SARUNYA MODEL)
สรัญญา หมีดเส็น 2022-08-30 07:26:45 0000-00-00 00:00:00 116 0
นาฏยา คงทอง
นาฏยา คงทอง 2022-08-30 05:44:11 0000-00-00 00:00:00 119 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบ GPAS เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นาฏยา คงทอง 2022-08-30 05:09:58 0000-00-00 00:00:00 105 0
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) จังหวัดอุตรดิตถ์
นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย 2022-08-29 22:41:51 0000-00-00 00:00:00 116 0
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย 2022-08-29 21:55:05 0000-00-00 00:00:00 115 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเมโลเดียน ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
นายนิทัศน์ ถวิลเวทิน 2022-08-29 21:23:34 0000-00-00 00:00:00 114 0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ร่วมกับชุดการเรียนรู้แบบอภิปัญญา เพื่อ
นายรมย์รวินท์ เชิดชู 2022-08-29 20:49:04 0000-00-00 00:00:00 106 0
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนด่านอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
นายอุดม ยกพล 2022-08-29 12:54:38 0000-00-00 00:00:00 122 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โสภาพร ไสยแพทย์ 2022-08-28 12:30:26 0000-00-00 00:00:00 131 0
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เรื่อง วัฏจักรชีวิตพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จินตกานต์ 2022-08-25 23:09:45 0000-00-00 00:00:00 85 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพหุปัญญากับ 5 E โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด วัฏจักรชีวิตสัตว์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระ
จินตกานต์ 2022-08-25 23:05:25 0000-00-00 00:00:00 142 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบห้องเรียนกลับด้านตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับน
นางสาววันวิสา วงสาสนธ์ 2022-08-25 20:41:01 0000-00-00 00:00:00 131 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
wanwisa 2022-08-25 20:38:11 0000-00-00 00:00:00 155 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนโคลงสี่สุภาพและ อินทรวิเชียรฉันท์ โดยใช้การเรียนรู้ Active Learning แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ
นางสาวเกตุกนก สุขสำราญ 2022-08-25 15:11:22 0000-00-00 00:00:00 108 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร
รองฯสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล 2022-08-25 13:31:47 0000-00-00 00:00:00 130 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูวรานนท์ ศรีประสิทธิ์ 2022-08-24 14:58:06 0000-00-00 00:00:00 161 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที
ครูวรานนท์ ศรีประสิทธิ์ 2022-08-24 14:56:48 0000-00-00 00:00:00 130 0
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและความดัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูอารี แป้นไทย 2022-08-24 14:55:11 0000-00-00 00:00:00 115 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยหนังสือภาพประกอบการ์ตูน ชุด พลังงานแสงและระบบสุริยะ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ครูอารี แป้นไทย 2022-08-24 14:53:52 0000-00-00 00:00:00 129 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท
นางสาวนริศรา ขุนดุเร๊ะ 2022-08-24 11:01:49 0000-00-00 00:00:00 91 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานประกอบสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้น ร่วมกับ DLTV เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเ
นางสาวซาริสา อุโน 2022-08-24 10:46:27 0000-00-00 00:00:00 111 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง พืชท้องถิ่นกับวิถีการเจริญเติบโต ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเร
นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง 2022-08-24 10:03:23 0000-00-00 00:00:00 166 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา ที่ส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวกันนิภา ขอพรกลาง 2022-08-24 09:47:20 0000-00-00 00:00:00 127 0
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ 2022-08-23 17:41:04 0000-00-00 00:00:00 84 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนคุรุ
นายมาหามะสูไหลี สะการี 2022-08-21 20:22:26 0000-00-00 00:00:00 125 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยให้นักเรียนสร้างชิ้นงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะตูปะ
นางกุลธิดา ผ่องมหึงษ์ 2022-08-20 21:01:38 0000-00-00 00:00:00 80 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง โดยใช้การจัดกิจกรร
ณภาพร ศรีวะรมย์ 2022-08-14 14:31:44 0000-00-00 00:00:00 104 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นิวัตร วงศ์วิลัย 2022-08-14 10:52:00 0000-00-00 00:00:00 282 0
รายงานการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในและรูปแบบ Online ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
นิวัตร วงศ์วิลัย 2022-08-14 10:47:47 0000-00-00 00:00:00 129 0
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้4HN Model โรงเรียนวัดบางดี จังหวัดตรัง
นางทิพย์วรรณ จันดี 2022-08-13 15:57:39 0000-00-00 00:00:00 128 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สนุกกับเพลงควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนพัฒน
นางแมกลือซง อภิบาลแบ 2022-08-13 10:40:55 0000-00-00 00:00:00 99 0
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงเชิงรังสี ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายธีรวัฒน์ บุรวิศิษฐ์ 2022-08-13 06:01:02 0000-00-00 00:00:00 98 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสานควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนบ้านแว้ง
นางสาวนฤมลทิพย์ เพชรรัตน์ 2022-08-10 21:50:35 0000-00-00 00:00:00 90 0
การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program - Science Mathematics Program : SMP) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย) 2022-08-10 13:36:05 0000-00-00 00:00:00 176 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวรัตนากร พระโพ 2022-08-10 13:12:20 0000-00-00 00:00:00 100 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวรัตนากร พระโพ 2022-08-09 05:41:46 0000-00-00 00:00:00 125 0
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทค
นายศุภชัย ธงภักดี 2022-08-08 14:55:43 0000-00-00 00:00:00 82 0
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม โดยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้า
นายศุภชัย ธงภักดี 2022-08-08 14:49:30 0000-00-00 00:00:00 86 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน 2022-08-08 14:15:34 0000-00-00 00:00:00 84 0
การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นางสาวธิติมา เรืองสกุล 2022-08-08 11:46:29 0000-00-00 00:00:00 77 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนยะหริ่ง
นางรอฮายา บราเฮ็ง 2022-08-07 16:43:03 0000-00-00 00:00:00 79 0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 (ภูมิศาสตร์) เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธ
นายรมย์รวินท์ เชิดชู 2022-08-05 23:18:49 0000-00-00 00:00:00 100 0
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ REPSAT Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลสกุล 2022-08-04 23:30:48 0000-00-00 00:00:00 255 0
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนช
นางสาวทิฆัมพร มีไพบูลสกุล 2022-08-04 23:29:09 0000-00-00 00:00:00 218 0
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางสาวทิฆัมพรมีไพบูลย์ สกุล 2022-08-04 23:26:21 0000-00-00 00:00:00 256 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปี 1 โรงเรียนบ้าน
นางสาวดาริณี วาหะ 2022-08-04 17:05:50 0000-00-00 00:00:00 90 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเร
นางสาวสอางค์ วัฒนะนุกูล 2022-08-04 16:51:56 0000-00-00 00:00:00 95 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้น
นางพิรานันท์ เหร็ม 2022-08-04 16:02:45 0000-00-00 00:00:00 73 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
นางสาวทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วง 2022-08-04 14:45:30 0000-00-00 00:00:00 73 0
การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
สัญญา สันสะและ 2022-08-03 19:26:05 0000-00-00 00:00:00 112 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปัตต
นางศันสนีย์ เผ่าจินดา 2022-08-03 13:15:21 0000-00-00 00:00:00 131 0
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในส
นางศันสนีย์ เผ่าจินดา 2022-08-03 13:14:39 0000-00-00 00:00:00 107 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
นางศันสนีย์ เผ่าจินดา 2022-08-03 13:13:25 0000-00-00 00:00:00 108 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้นควบคู่แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ
นางซีตีฮาหยาด การดี 2022-08-02 08:42:11 0000-00-00 00:00:00 130 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งการละเล่นแบบไทยควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนคุรุ
นายมาหามะสูไหลี สะการี 2022-08-02 08:40:17 0000-00-00 00:00:00 133 0
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในห้องเรียนอาชีพ สู่การศึกษา 4.0 ของวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายมณู ดีตรุษ 2022-08-01 13:44:00 0000-00-00 00:00:00 108 0
การพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายมณู ดีตรุษ 2022-08-01 13:37:46 0000-00-00 00:00:00 118 0
การพัฒนาชุดทักษะการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 สร้างหุ่นยนตร์หนอนกระดึ๊บ กระดึ๊บ : ( Inchworm Robot)ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระด
นางสาวสาลิกา สำเภาทอง 2022-07-30 17:33:46 0000-00-00 00:00:00 138 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การประกอบอาหารและการใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านรามัน
นางสาวอาตีพ๊ะ มะ 2022-07-28 06:19:20 0000-00-00 00:00:00 172 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปี 1 โรงเรียนบ้าน
นางดาริณี วาหะ 2022-07-27 21:00:35 0000-00-00 00:00:00 99 0
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อนวัตกรรม ชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ Conditional Sentences โดยการใช้เกมออนไลน์ WORDWALL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 2022-07-27 13:21:58 0000-00-00 00:00:00 133 0
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อนวัตกรรม การสร้างสื่อแบบ AR ด้วย Aurasma ร่วมกับ PowerPoint เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ 2022-07-27 13:20:51 0000-00-00 00:00:00 294 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
วธัญญา 2022-07-26 14:57:26 0000-00-00 00:00:00 178 0
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
วธัญญา 2022-07-26 14:55:24 0000-00-00 00:00:00 122 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
รัตติรส 2022-07-24 18:42:16 0000-00-00 00:00:00 120 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รัตติรส กันเกิด 2022-07-23 10:14:28 0000-00-00 00:00:00 116 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงที่นักเรียนมีส่วนร่วม ในการออกแบบสื่อประกอบเพลงควบคู่กระบวนการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพ
นางพาฝัน หนูรอด 2022-07-21 16:31:20 0000-00-00 00:00:00 105 0
รูปแบบการส่งเสริมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย
ดร.วรกมล สุตะวงค์ 2022-07-21 15:14:32 0000-00-00 00:00:00 143 0
การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน. อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นางสาวเพชรรัตน์ ใชสงคราม 2022-07-20 14:21:24 0000-00-00 00:00:00 265 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โด
นางสาวเพชรรัตน์ ใชสงคราม 2022-07-20 14:02:28 0000-00-00 00:00:00 243 0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม C.P.S.R. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ปีการศึกษา 2564
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด 2022-07-19 21:18:28 0000-00-00 00:00:00 116 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านควนขัน ปีการศึกษา 2562
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด 2022-07-19 21:14:20 0000-00-00 00:00:00 185 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน
ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ 2022-07-19 17:14:00 0000-00-00 00:00:00 114 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ 2022-07-19 17:12:37 0000-00-00 00:00:00 121 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ 2022-07-19 12:05:59 0000-00-00 00:00:00 142 0
เรียนรู้ Coding ผ่านธุงใยแมงมุม
นางสุภาวดี วรรัตน์ 2022-07-19 10:36:20 0000-00-00 00:00:00 111 0
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ 2022-07-18 15:46:10 0000-00-00 00:00:00 82 0
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 256
ศิวพร กาจันทร์ 2022-07-18 15:45:20 0000-00-00 00:00:00 331 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ เรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้การเรียนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษ
นิทัศน์ ถวิลเวทิน 2022-07-18 15:37:47 0000-00-00 00:00:00 76 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานเดี่ยว และกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเ
นางไซลานี เจะสนิ 2022-07-18 09:01:39 0000-00-00 00:00:00 73 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การพับกระดาษที่เน้นการสร้างชิ้นงานเดี่ยวและคู่ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางสาวอุรวะฮ์ เจะมิง 2022-07-18 08:38:27 0000-00-00 00:00:00 64 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประกอบการใช้คำถามกระตุ้นควบคู่แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ
นางชัญญอร อธิภัทรากิจ 2022-07-18 06:00:53 0000-00-00 00:00:00 78 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนการฝึก 5 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรี
นางสาวจิตรลดา จุลนวล 2022-07-15 13:44:27 0000-00-00 00:00:00 107 0
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รัตติรส กันเกิด 2022-07-15 12:55:43 0000-00-00 00:00:00 135 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานประกอบสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้น ร่วมกับ DLTV เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเ
นางสาวซาริสา อุโน 2022-07-15 07:01:27 0000-00-00 00:00:00 84 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เน้นการเล่นเป็นกลุ่มควบคู่กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเ
นายบัณฑิต คงประสิทธิ์ 2022-07-15 06:35:33 0000-00-00 00:00:00 64 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพและเล่าเรื่องจากภาพวาด เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านตะล
นางสาวโรสนี สิเดะ 2022-07-15 06:16:36 0000-00-00 00:00:00 76 0
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สุวดี เมฆสุวรรณ 2022-07-14 17:45:43 0000-00-00 00:00:00 162 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เรื่อง การฉีก ตัด ปะกระดาษภาพ เพื่อพัฒนา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กระดับปฐมวัย
โสภา 2022-07-11 19:31:11 0000-00-00 00:00:00 115 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาริกา 2022-07-11 13:19:34 0000-00-00 00:00:00 175 0
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู
กิตติมา 2022-07-09 14:56:15 0000-00-00 00:00:00 101 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
สมชาย 2022-07-08 16:43:10 0000-00-00 00:00:00 131 0
การพัฒนาการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
นิรวัจ อนุรัตน์ 2022-07-08 11:04:59 0000-00-00 00:00:00 121 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
นายสันติ สิงหาพรม 2022-07-04 17:16:28 0000-00-00 00:00:00 130 0
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้
นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์ 2022-07-03 22:29:35 0000-00-00 00:00:00 92 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวฉัตรวี หยงสตาร์ 2022-07-03 22:26:16 0000-00-00 00:00:00 132 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาริกา 2022-07-02 11:06:59 0000-00-00 00:00:00 117 0
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด
ดาริกา 2022-07-02 11:06:04 0000-00-00 00:00:00 143 0
การประเมินโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
กนกวรรณ อักษรสม 2022-06-18 22:54:34 0000-00-00 00:00:00 176 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ E-learning เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางจารุวรรณี แพร่ศรีสกุล 2022-06-16 13:32:53 0000-00-00 00:00:00 114 0
การจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางจารุวรรณี แพร่ศรีสกุล 2022-06-16 13:29:23 0000-00-00 00:00:00 160 0
" การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง My livable Province,Roi-Et ด้วยโปรแกรม E-book" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คุุณครูรัมภาพร ศรีสุข 2022-06-15 21:41:02 0000-00-00 00:00:00 157 0
" การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบร่วมมือเทคนิค CIRC เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ" สำหรับนักเรียน
คุุณครูรัมภาพร ศรีสุข 2022-06-14 22:15:06 0000-00-00 00:00:00 137 0
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายเจษฎาวุฒิ ศิริ 2022-06-13 11:08:00 0000-00-00 00:00:00 141 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร สังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร
นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว 2022-06-11 20:35:31 0000-00-00 00:00:00 159 0
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูปฐมวัยตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร
นางสุทารัตน์ ยี่แก้ว 2022-06-11 20:34:30 0000-00-00 00:00:00 87 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน สู่ความยั่งยืน
นางวรรณา แก้วชื่น 2022-06-09 11:39:35 2022-06-16 11:29:16 472 5
รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านคำมืด
พุทธรักษ์ 2022-06-08 16:00:32 0000-00-00 00:00:00 122 0
การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านคำมืด
พุทธรักษ์ 2022-06-08 15:57:04 0000-00-00 00:00:00 112 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น
จุฑามาศ 2022-06-08 15:51:38 0000-00-00 00:00:00 101 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น
จุฑามาศ 2022-06-08 15:47:15 0000-00-00 00:00:00 104 0
รายงานผลการนิเทศโดยใช้ชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเ
นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วย 2022-06-06 17:21:28 0000-00-00 00:00:00 77 0
รายงานประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) โดยรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระน
นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์ 2022-06-03 10:35:34 0000-00-00 00:00:00 103 0
การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2564
นายตุลยวัต เขียวจีน 2022-06-01 15:39:15 0000-00-00 00:00:00 102 0
รายงานการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย
ดร.วรกมล สุตะวงค์ 2022-06-01 13:16:43 0000-00-00 00:00:00 125 0
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย
ดร.วรกมล สุตะวงค์ 2022-06-01 12:50:18 0000-00-00 00:00:00 101 0
รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรอบตัวควบคู่ขั้นตอนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้า
นางนิพารีด๊ะ สะอะ 2022-05-30 14:35:35 0000-00-00 00:00:00 109 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชานาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางยุวธิดา สุวรรณเมฆ 2022-05-22 17:58:03 0000-00-00 00:00:00 123 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนคนดีศรีวังพิกุล ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ 2022-05-15 17:44:01 0000-00-00 00:00:00 131 0
เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
สุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ 2022-05-10 14:39:52 0000-00-00 00:00:00 166 0
รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ Step Up Speak Out เพื่อพัฒนาทักษะการพูด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางลาว
นายอุดร แก้วเลิศ 2022-05-08 11:30:30 0000-00-00 00:00:00 130 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียน โดยใช้สถานีเกมภาษาอังกฤษออนไลน์ E Play Station สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านปางลาว
นายอุดร แก้วเลิศ 2022-05-08 11:24:20 0000-00-00 00:00:00 154 0
รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Ordina
นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ 2022-05-02 13:57:33 0000-00-00 00:00:00 152 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้คำคล้องจองควบคู่กิจกรรมการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสา
นางสาวนูรีซัน เซ็ง 2022-04-30 23:18:13 0000-00-00 00:00:00 119 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ประกอบชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนร
นิซารีปะห์ นิสนิ 2022-04-30 21:32:54 0000-00-00 00:00:00 168 0
การประเมินโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562
นายทรงศักดิ์ ชาวไพร 2022-04-29 16:57:49 0000-00-00 00:00:00 124 0
การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้
นางสาวธัญชนก จาดดำ 2022-04-25 14:43:18 0000-00-00 00:00:00 142 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ งานเกษตร งานช่าง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
พรรณปภรณ์ เกษวิริยะกิจ 2022-04-24 22:51:23 0000-00-00 00:00:00 131 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (SIRINAN Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึก
ศิรินันท์ วรรัตนกิจ 2022-04-23 19:56:35 0000-00-00 00:00:00 139 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชุดเก่งคณิต เก่งคำนวณ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนคณิตศาสตร์ของดีนส์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
ศิรินันท์ วรรัตนกิจ 2022-04-23 19:55:42 0000-00-00 00:00:00 130 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยใช้เทคนิคการตั้งคําถาม แบบ R-A-C สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางสุภัค วงศ์สกุลหล่อ 2022-04-22 16:18:22 0000-00-00 00:00:00 164 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้รูปการณ์ประเมินแบบจำลอง
จันทนา อื้อจรรยา 2022-04-18 20:02:55 0000-00-00 00:00:00 89 0
รูปแบบการพัฒนาครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
จันทนา อื้อจรรยา 2022-04-18 19:59:47 0000-00-00 00:00:00 92 0
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWDL ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาวิตรี 2022-04-17 21:21:28 0000-00-00 00:00:00 83 0
แนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
นายนฏกร บุญล้อม 2022-04-10 21:55:52 0000-00-00 00:00:00 123 0
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
นายแวรูอิสลัม สะแม 2022-04-04 15:12:27 0000-00-00 00:00:00 100 0
ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นสมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกเตรียมความ พร้อมทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 3
ปิยนุช ปกครอง 2022-04-03 11:44:14 0000-00-00 00:00:00 106 0
รายงานการใช้คู่มือนิเทศแบบร่วมพัฒนา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
นายสุภัทรชัย กระสินหอม 2022-03-30 16:40:30 0000-00-00 00:00:00 109 0
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวา
กนกวรรณ สิ้นกั้ง 2022-03-30 14:12:47 0000-00-00 00:00:00 83 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดสนุก เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
อามีเน๊าะ ระสิหินิ 2022-03-30 09:41:56 0000-00-00 00:00:00 61 0
รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
พนัสนันท์ เรือนมะกอก 2022-03-30 00:02:53 0000-00-00 00:00:00 94 0
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางการเกษตรปลอดภัย ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-27 19:46:50 0000-00-00 00:00:00 169 0
การพัฒนาคู่มือแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สันติ ทองแก้วเกิด 2022-03-26 16:47:49 0000-00-00 00:00:00 165 0
การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านประจัน จังหวัดปัตตานี
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 2022-03-25 20:45:59 0000-00-00 00:00:00 138 0
รายงานการประเมินโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โด
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ 2022-03-24 18:29:01 0000-00-00 00:00:00 205 0
การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรของโรงเรียนบ้านบ่อ ยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ 2022-03-24 16:36:37 0000-00-00 00:00:00 173 0
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
ระวิวรรณ นวลจันทร์ 2022-03-24 15:35:49 0000-00-00 00:00:00 129 0
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในส
นางศันสนีย์ เผ่าจินดา 2022-03-23 09:27:04 0000-00-00 00:00:00 145 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำ
สุดารัตน์ วงศ์ยศ 2022-03-17 14:47:33 0000-00-00 00:00:00 132 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ร่วมกับอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท
สุดารัตน์ วงศ์ยศ 2022-03-17 14:43:24 0000-00-00 00:00:00 144 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะคณิตคิดสนุก เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
อามีเน๊าะ ระสิหินิ 2022-03-13 16:30:30 0000-00-00 00:00:00 135 0
การประเมินโครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-09 19:37:38 0000-00-00 00:00:00 227 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ HEALTHY โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด 2022-03-08 23:34:53 0000-00-00 00:00:00 187 0
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้ CHANGE MODEL โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด 2022-03-08 23:31:41 0000-00-00 00:00:00 151 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 2 เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเ
นายพุทธชาติ แก่นธิยา 2022-03-08 21:17:31 0000-00-00 00:00:00 156 0
ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว 2022-03-08 20:59:01 0000-00-00 00:00:00 160 0
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)
นางกาญจนา ธนะขว้าง 2022-03-06 15:43:49 0000-00-00 00:00:00 149 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-03-05 08:07:01 0000-00-00 00:00:00 143 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-03-05 08:04:42 0000-00-00 00:00:00 182 0
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง ประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉล
นางสาวนงนุช เทียนธรรม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 2022-03-02 14:50:29 0000-00-00 00:00:00 148 0
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดแก้ปัญหา เรื่องการแก้ปัญหาด้วย Lego Mindstorms EV3 รายวิชาเทคโนโลยีค
นิคม วุฒิยา 2022-03-01 04:03:09 0000-00-00 00:00:00 164 0
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ร่วมกับทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สุภาวดี มงคลการ 2022-02-28 22:30:05 0000-00-00 00:00:00 142 0
การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเว็บ ตามแนวคิด Active Learning ด้วยการสอนแบบ GPAS 5step เรื่อง การตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
สุภาวดี มงคลการ 2022-02-28 19:59:35 0000-00-00 00:00:00 140 0
การประเมินโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 2022-02-28 06:53:56 0000-00-00 00:00:00 166 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จังหวัดตรัง
ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ 2022-02-28 03:53:15 0000-00-00 00:00:00 143 0
ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบ
วารุณี วงศ์พิมพ์พระ 2022-02-27 09:48:33 0000-00-00 00:00:00 122 0
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภ
นายโชติวรรธน์ มุสิกะชะนะ 2022-02-27 09:20:13 0000-00-00 00:00:00 129 0
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ที่เน้นสร้างเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวพัชรินทร์ โสรัตน์ 2022-02-27 02:48:59 0000-00-00 00:00:00 91 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก
วิภาวดี คำแดง 2022-02-26 20:52:27 0000-00-00 00:00:00 93 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง 2022-02-26 20:14:21 0000-00-00 00:00:00 350 0
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นางสาวกัญญาลักษณ์ โสภา 2022-02-26 20:12:34 0000-00-00 00:00:00 125 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวทิวาพร โพธิ์หลวง 2022-02-26 20:10:56 0000-00-00 00:00:00 175 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สุขภาพดี มีความสุข
นางสุวรรณี เทียมทัด 2022-02-26 20:07:55 0000-00-00 00:00:00 105 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
นางสุวรรณี เทียมทัด 2022-02-26 20:03:57 0000-00-00 00:00:00 154 0
การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นางสาวกัญญาลักษณ์ โสภา 2022-02-26 17:14:23 0000-00-00 00:00:00 164 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ
นางวารุณี วงศ์พิมพ์พระ 2022-02-26 10:18:48 0000-00-00 00:00:00 155 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
นายทรงยุทธ แก้วนาง 2022-02-26 09:17:01 0000-00-00 00:00:00 153 0
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชก
นายทรงยุทธ แก้วนาง 2022-02-26 09:12:43 0000-00-00 00:00:00 162 0
การพัฒนาความสามารถของครูในการทำการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบคลินิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
วัฒนา สมจิตร 2022-02-24 13:46:06 0000-00-00 00:00:00 174 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เชษฐชาย วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:13:36 0000-00-00 00:00:00 206 0
การประเมินโครงการพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศกีฬาวู้ดบอล
เชษฐชาย วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:12:17 0000-00-00 00:00:00 143 0
ประเมินโครงการส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ นันทนาการ
นัทภา วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:11:19 0000-00-00 00:00:00 131 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
นัทภา วรรณประพันธ์ 2022-02-23 14:09:41 0000-00-00 00:00:00 130 0
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
pump 2022-02-23 14:08:00 0000-00-00 00:00:00 139 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่ร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความ
นางสาวประภาพร ชุมพล 2022-02-23 09:47:58 0000-00-00 00:00:00 90 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวประภาพร ชุมพล 2022-02-23 09:41:33 0000-00-00 00:00:00 94 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา 2022-02-22 22:12:23 0000-00-00 00:00:00 113 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)
นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา 2022-02-22 22:06:42 0000-00-00 00:00:00 115 0
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนตามรูปแบบ 3F for 2H โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
ดร.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 2022-02-22 08:06:12 0000-00-00 00:00:00 110 0
รายงานผลการพัฒนาชุมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษ
วรางคณา ประทุมศรี 2022-02-22 03:57:43 0000-00-00 00:00:00 97 0
การพัฒนารูปแบบการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรั
นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิก 2022-02-21 11:22:17 0000-00-00 00:00:00 143 0
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง หนูน้อยนักเดินทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเ
ประภาศรี ถิ่นหนองจิก 2022-02-21 11:20:26 0000-00-00 00:00:00 100 0
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-20 23:03:43 0000-00-00 00:00:00 135 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์กา
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-20 22:22:17 0000-00-00 00:00:00 120 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
ดร.นวพรรณ อินต๊ะวงศ์ 2022-02-20 13:01:44 0000-00-00 00:00:00 152 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะก
นางพุทธพร สุมามาลย์ 2022-02-19 11:36:28 0000-00-00 00:00:00 210 0
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นางพุทธพร สุมามาลย์ 2022-02-19 11:33:32 0000-00-00 00:00:00 225 0
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่จากชุมชนสู่ทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โรงเรียน
นายสันติ สิงหาพรม 2022-02-16 23:09:28 0000-00-00 00:00:00 164 0
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม
วัฒนา สมจิตร 2022-02-15 18:37:53 0000-00-00 00:00:00 154 0
การประเมินโครงการสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหมากหัววัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา 2022-02-13 20:26:35 0000-00-00 00:00:00 142 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐา
อัจฉราภรณ์ ลดโพก 2022-02-12 16:42:49 0000-00-00 00:00:00 127 0
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 รายวิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 1 ว21101 เรื่อง สารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นม
อัจฉราภรณ์ ลดโพก 2022-02-12 16:40:00 0000-00-00 00:00:00 198 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประทีป ทวีศรี 2022-02-09 22:07:56 0000-00-00 00:00:00 224 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-02-09 22:03:34 0000-00-00 00:00:00 159 0
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-02-09 22:03:00 0000-00-00 00:00:00 196 0
การประเมินและบทคัดย่อ ถอดบทเรียนโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยใช้การมีส่วนร่วมบุคลากรในชุมชน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ 2022-02-09 20:07:34 0000-00-00 00:00:00 1171 0
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูมุ่งสู่คุณภาพนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ 2022-02-09 19:49:02 0000-00-00 00:00:00 142 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชมพูนุท โนนทนวงษ์ 2022-02-08 13:32:01 0000-00-00 00:00:00 120 0
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ van Hiele ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรู
นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ 2022-02-08 13:22:26 0000-00-00 00:00:00 121 0
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ 2022-02-07 21:44:56 0000-00-00 00:00:00 109 0
การพัฒนารูปแบบการสอน W.S.K. Model เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แวซายเค๊าะ ซารีเดะ 2022-02-07 11:37:57 0000-00-00 00:00:00 88 0
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเ
แวซายเค๊าะ ซารีเดะ 2022-02-07 11:37:12 0000-00-00 00:00:00 105 0
การวิจ ัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรีย บเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง การดำรง ชีวิตของพืช ช้ันมัธ ยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดกา
นางพุธิตา หอมไกร 2022-02-04 09:23:15 0000-00-00 00:00:00 100 0
ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
นางเกษราวรรณ สิงห์เงา 2022-02-02 00:03:38 0000-00-00 00:00:00 109 0
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามทฤษฎีสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท
นางเกษราวรรณ สิงห์เงา 2022-02-01 23:59:01 0000-00-00 00:00:00 114 0
การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางจันทรา เชาว์วิทยา เลสลี่ 2022-01-30 11:41:38 0000-00-00 00:00:00 144 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Google Classroom เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยโรโบมายด์ รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 ของนักเรียนชั้
นิคม วุฒิยา 2022-01-28 13:00:36 0000-00-00 00:00:00 181 0
การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค 4W1H ร่วมกับผังมโนทัศน์
นางธิติมา ชัยปัญหา 2022-01-28 12:56:14 0000-00-00 00:00:00 163 0
การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี) เทศบาลเมืองรา
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-28 09:47:36 0000-00-00 00:00:00 649 0
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2562
ยาวิระ หลังปูเต๊ะ 2022-01-27 18:11:21 0000-00-00 00:00:00 118 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-25 13:00:07 0000-00-00 00:00:00 709 0
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม 2022-01-25 12:57:44 0000-00-00 00:00:00 241 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี โดยใช้การเรียนการสอนผ่าน Google meet Application ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2022-01-25 10:41:46 0000-00-00 00:00:00 114 0
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2022-01-24 16:27:32 0000-00-00 00:00:00 122 0
การพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
นายพายุ วรรัตน์ 2022-01-17 22:12:14 0000-00-00 00:00:00 190 0
การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา
นายวนุพล คงบุญ 2022-01-17 11:48:15 0000-00-00 00:00:00 465 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟ้าจรดน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณภาพร ศรีวะรมย์ 2022-01-16 13:12:09 0000-00-00 00:00:00 93 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านหนองจิก
นายวรกร ปาโสรักษ์ 2022-01-13 14:55:08 0000-00-00 00:00:00 200 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2022-01-07 10:53:58 0000-00-00 00:00:00 184 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ” โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขล
เสรี อินทร์คง 2022-01-05 22:10:13 0000-00-00 00:00:00 133 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:34:00 0000-00-00 00:00:00 156 0
การประเมินโครงการเครือข่ายออมดีชีวีเป็นสุขในสถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ชุมพล อมตวิยานนท์ 2021-12-30 12:33:15 0000-00-00 00:00:00 177 0
ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประทีป ทวีศรี 2021-12-27 18:53:32 0000-00-00 00:00:00 148 0
รายงานการประเมินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียน
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-23 22:49:38 0000-00-00 00:00:00 171 0
ผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการละเล่นแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางสาวประเยา บุญศิริ 2021-12-23 10:58:43 0000-00-00 00:00:00 166 0
: รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบโมเดลการอ่าน 7 ขั้น (APE2G R&T) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนัก
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:01:29 0000-00-00 00:00:00 215 0
: การเขียนสะกดคำ/แบบฝึกทักษะ/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษาโดยสุนทรี เหลืองอ่อน
สุนทรี เหลืองอ่อน 2021-12-22 20:00:19 0000-00-00 00:00:00 208 0
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ เพื่อพัฒนา ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีท
สิริพรรณ 2021-12-20 21:33:27 0000-00-00 00:00:00 175 0
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม)
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:57 0000-00-00 00:00:00 231 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) โดยใช้รูปแบบ PANYALAK MODEL เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 2021-12-20 13:03:10 0000-00-00 00:00:00 584 0
การประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-19 16:42:38 0000-00-00 00:00:00 149 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกของผู้เรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายสันติ ถาวรพรหม 2021-12-16 10:31:28 0000-00-00 00:00:00 155 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-13 14:35:24 0000-00-00 00:00:00 181 0
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศ
นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง 2021-12-12 13:17:51 0000-00-00 00:00:00 508 0
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา
นายเสรี อินทร์คง 2021-12-12 07:03:39 0000-00-00 00:00:00 168 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน โดยใช้ KULRAWEE Model
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-12-06 04:41:49 0000-00-00 00:00:00 567 0
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (อายุ 2-3 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ถนอม เฉียบแหลม 2021-11-29 19:49:45 0000-00-00 00:00:00 153 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติ ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:59:43 0000-00-00 00:00:00 240 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์ 2021-11-24 14:54:18 0000-00-00 00:00:00 157 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-21 18:46:53 0000-00-00 00:00:00 149 0
ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ
วาสนา สุทธิกุล 2021-11-20 20:41:20 0000-00-00 00:00:00 211 0
รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2563
นางอังคณี ล้อมจันทร์ 2021-11-16 11:19:38 0000-00-00 00:00:00 644 0
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จารุณี 2021-11-13 22:52:02 0000-00-00 00:00:00 197 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กลอนค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เป็นสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
จารุณี 2021-11-13 22:49:59 0000-00-00 00:00:00 187 0
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตโดยใช้การสอนสะเต็มศึกษา (STEM) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิช
นายสาโรจน์ เตชะกฤตธีโรดม 2021-11-10 20:54:18 0000-00-00 00:00:00 120 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E
นางยศวดี ศศิธร 2021-11-07 20:17:44 0000-00-00 00:00:00 116 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อควบคู่กระบวนการฝึก 5 ขั้นเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอ
นางฮัสลีนา หะยีดือเร๊ะ 2021-11-06 13:50:08 0000-00-00 00:00:00 131 0
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น. หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อการพัฒนา
นางสาวประวีลดา กาทองทุ่ง 2021-11-02 15:03:48 0000-00-00 00:00:00 199 0
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านประจันจังหวัดปัตตานี
แวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 2021-10-31 21:55:14 0000-00-00 00:00:00 209 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:25:30 0000-00-00 00:00:00 626 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ 2021-10-27 08:20:37 0000-00-00 00:00:00 613 0
เผยแพร่ผลงาน
นางกุลระวีศ์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 2021-10-27 04:17:40 0000-00-00 00:00:00 221 0
การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยยุทธศาสตร์พระราชทาน โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง
นางอรนุช เส็งภูเวียง 2021-10-25 19:50:36 0000-00-00 00:00:00 210 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-24 13:54:46 0000-00-00 00:00:00 191 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
นางศุภวารี วงศ์พรหม 2021-10-23 13:10:58 0000-00-00 00:00:00 175 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-22 11:36:50 0000-00-00 00:00:00 195 0
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-19 12:45:48 0000-00-00 00:00:00 173 0
รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นางสรรนภา แน่นหนา 2021-10-17 16:19:54 0000-00-00 00:00:00 237 0
รายงานผลการประเมินโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ คล่อง โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:39:51 0000-00-00 00:00:00 168 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรี
นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 2021-10-15 21:29:52 0000-00-00 00:00:00 180 0
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
นางรุณี ห่อทอง 2021-10-14 15:21:03 0000-00-00 00:00:00 236 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W 1H สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมิทธิ์ เกื้อคลัง 2021-10-13 16:51:31 0000-00-00 00:00:00 170 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนแบบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:30:59 2021-09-27 23:31:39 200 1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อก (MIA) เรื่อง My Beloved Sukhothai ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางจินตนา สุหงษา 2021-09-27 23:19:51 2021-09-27 23:26:42 193 2
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-23 11:01:25 0000-00-00 00:00:00 198 0
การนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดสำการนิเทศติดตามระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภ
นายประดิษฐ์ ทองใย 2021-09-21 14:46:18 0000-00-00 00:00:00 150 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:36:44 0000-00-00 00:00:00 179 0
เผยแพร่บทคัดย่
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:48 0000-00-00 00:00:00 171 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง 2021-09-18 08:35:18 0000-00-00 00:00:00 149 0
เผยแพร่บทคัดย่
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน 2021-09-18 08:34:08 0000-00-00 00:00:00 175 0
ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการทำงานแบบร่วมมือ และผังกราฟิก ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพท
นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนสุคนธ์ 2021-09-15 17:08:22 0000-00-00 00:00:00 130 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:34:52 0000-00-00 00:00:00 147 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบำสมุทราศรัทธาธิษฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบา
อภิสมา แจ้งยุบล 2021-09-15 11:25:47 0000-00-00 00:00:00 112 0
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสนุกคิดสนุกทำการคูณ การหาร โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถม
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:21:01 0000-00-00 00:00:00 110 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนความจริงเสริม แบบ UTS Model เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กนกวรรณ บุญทวี 2021-09-14 15:17:34 0000-00-00 00:00:00 197 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:10:48 0000-00-00 00:00:00 255 0
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนเนินสง่าวิทยา
นายเกียรติ ปะหุสี 2021-09-13 09:00:33 0000-00-00 00:00:00 158 0
การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก
นายสมเกียรติ ลือกิจ 2021-09-12 19:26:41 0000-00-00 00:00:00 171 0
การพัฒนารูปแบบการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของเมอร์ฟี่ (Murphy)
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:42:46 0000-00-00 00:00:00 182 0
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวของ YAHARA MODEL
ยะฮารา มะดีเยาะ 2021-09-09 11:41:18 0000-00-00 00:00:00 179 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : สาระนาฏศิลป์
สาธนี 2021-09-07 00:46:12 0000-00-00 00:00:00 150 0
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ “ตารีเรอบานา”กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาธนี 2021-09-07 00:43:28 0000-00-00 00:00:00 105 0
ชื่อเรื่อง :การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด รักษ์ถิ่
ปัญลักษณ์ แก้วแฝก 2021-09-06 05:34:41 0000-00-00 00:00:00 104 0
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 11:00:51 0000-00-00 00:00:00 167 0
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
นางสาวณัฐพร อรรถวิวรรธน์ 2021-09-02 10:59:46 0000-00-00 00:00:00 135 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ CREATE Model เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ 2016 (Microsoft Powe
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:36:20 0000-00-00 00:00:00 100 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล 2016 (Microso
กนกศักดิ์ บัวทอง 2021-08-31 14:34:18 0000-00-00 00:00:00 172 0
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:37:26 0000-00-00 00:00:00 107 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน PACAE Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สารภี ไชยพงศ์ 2021-08-29 17:34:57 0000-00-00 00:00:00 212 0
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:57:20 0000-00-00 00:00:00 172 0
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-08-27 22:54:47 0000-00-00 00:00:00 145 0
ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพหุ่นนิ่งสีชอล์ค วิชาการเขียนภาพหุ่นนิ่ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ มาลาสี 2021-08-26 08:53:07 0000-00-00 00:00:00 132 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบ TBRR Model
นางนุกูล สันทัดค้า 2021-08-14 20:36:22 0000-00-00 00:00:00 195 0
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนบ้านคู้คด
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ 2021-08-06 10:14:49 2022-06-26 16:31:49 1001 1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เชิงสถานการณ์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:47:45 0000-00-00 00:00:00 245 0
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคคู่คิด Think Pair Share ร่วมกับชุดกิจกรรม เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที
นางทองประกาย ณ ถลาง 2021-07-31 00:42:11 0000-00-00 00:00:00 188 0
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางจันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:29:03 0000-00-00 00:00:00 181 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสา
จันทร์จิรา สาแก้ว 2021-07-28 18:21:47 0000-00-00 00:00:00 196 0
การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-28 13:48:47 0000-00-00 00:00:00 213 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 12:41:56 0000-00-00 00:00:00 230 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ SIRI MODEL ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 09:01:55 0000-00-00 00:00:00 189 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษชุด Charming Trang กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
นางสิริกาญจน์ ตันติมาภรณ์ 2021-07-28 08:34:35 0000-00-00 00:00:00 219 0
การนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยกระบวนการ PDCIA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ประจำปีการศึกษา 2563
นายวินิจ สมาธิมงคล 2021-07-27 15:12:12 0000-00-00 00:00:00 233 0
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้าน คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:11:33 0000-00-00 00:00:00 404 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิลเลียมส์
สุภิญญา เงินพรหม 2021-07-10 10:10:05 0000-00-00 00:00:00 417 0
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ โรงเรียนบ้านควนขัน ปีการศึกษา 2562
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด 2021-07-07 07:05:26 0000-00-00 00:00:00 538 0
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:06:38 0000-00-00 00:00:00 291 0
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์ 2021-07-06 09:03:09 0000-00-00 00:00:00 263 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-07-05 13:37:30 0000-00-00 00:00:00 316 0
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์แบบทำงานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม)
สุขฤทัย 2021-07-03 16:08:45 0000-00-00 00:00:00 305 0
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ TRISIKA MODEL โรงเรียนบ้านลำชิง ปีการศึกษา 2562 – 2563
นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 2021-06-23 04:34:05 0000-00-00 00:00:00 233 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 เรื่อง โครงสร้างของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E)
นางสาวศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน 2021-06-17 03:32:26 0000-00-00 00:00:00 305 0
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง)
ว่าที่ ร.ท.มณฑน 2021-06-13 02:04:55 0000-00-00 00:00:00 780 0
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 (ว31222) เรื่อง โมลและสูตรเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
นายธนศักดิ์ เจริญธรรม 2021-06-02 14:04:14 0000-00-00 00:00:00 348 0
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกด้านไวยากรณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางบุญเรือน กาญจนไชย 2021-04-18 15:55:46 0000-00-00 00:00:00 280 0
การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 15:04:54 0000-00-00 00:00:00 308 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เอกสารจริงเป็นสื่อ ตามเทคนิคการสอนอ่านแบบ KWLH Plus บูรณาการร่วมกับ 5W1H
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต 2021-03-23 14:56:53 0000-00-00 00:00:00 652 0
รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต และทักษะการสื่อความหมายทางด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:52:15 0000-00-00 00:00:00 369 0
การจัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย
นางสาวอรสา ศรีแก้ว 2021-02-11 09:50:15 0000-00-00 00:00:00 724 0
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระพีพรรณ โต๊ะเมือง 2019-11-25 15:43:42 0000-00-00 00:00:00 495 0
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการสอน STAD ร่วมกับ TGT หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมกับสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:32:54 0000-00-00 00:00:00 633 0
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องท้องถิ่นของเรา ตามแนวคำขวัญจังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
นางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ 2019-08-23 17:31:45 0000-00-00 00:00:00 419 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวการสอนแบบสืบเสาะความรู้ (5E) โดยการใช้ Application จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ เรื่อง
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ 2019-08-19 16:22:50 0000-00-00 00:00:00 542 0
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามหลักอริยสัจ 4 ร่วมกับชุดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
นางสาวนงค์รัก สาคุณ 2019-07-28 15:12:28 0000-00-00 00:00:00 503 0
การประเมินโครงการเรียนรู้คู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ 2018-12-18 23:18:12 0000-00-00 00:00:00 592 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง 2018-08-29 09:11:45 0000-00-00 00:00:00 676 0
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการเรียนรู้แบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นางสร้อยพัชร์ ศรีลาศักดิ์ 2018-07-02 22:45:21 0000-00-00 00:00:00 542 0
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สำรวม 2018-06-07 11:17:49 0000-00-00 00:00:00 735 0
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
นายธีรวัฒน์ สมเพาะ 2018-01-06 14:29:17 0000-00-00 00:00:00 898 0
การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร 2017-08-25 15:40:19 0000-00-00 00:00:00 818 0
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
นางสาวอินทร์ริตา ยาวิชัย 2017-08-25 15:38:36 0000-00-00 00:00:00 1642 0
การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม
นายพิเชษฐ์ ตนะวัฒนา 2017-03-27 18:42:16 0000-00-00 00:00:00 1224 0
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 2016-03-12 16:04:04 0000-00-00 00:00:00 3489 0
คำอธิบาย
admin 2015-06-30 07:48:17 0000-00-00 00:00:00 2109 0
Visitors: 1,144,140