รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

   หลักสูตรพิเศษ เดือนพฤศจิกายน 65 - มกราคม 66     

  - แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก และการเขียนรายงานประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน

  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

  - เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้อง และศึกษาความบกพร่องจากคดีตัวอย่าง

  - การสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับสถานศึกษาปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 *******************************************


** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 **

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

-  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกทั้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง
-  แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าเช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-  การเพิ่มทักษะงานสารบัญแบบมืออาชีพ : การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม การใช้ QR Code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำด้านขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การปฏิบัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ห่างไกลคดีความและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ในอำนาจและหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- case study อาคารที่ประสบเหตุโดนดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และการประมาณราคาค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

วินัยและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือสำนักงาน ก. ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนและห้วงเวลาในการปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสำหรับผู้บริหารและครูปฐมวัย และเอกสารทางการเงินในการรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาปฐมวัย
หน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

- เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของสถานศึกษาเรียนรู้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกรณีศึกษาข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ปิดบัญชีสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม excel อัตโนมัติ

    

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

-  ตัวอย่างการจัดทำและเก็บงานของข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA

-  เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - แนวทางการปฏิบัติงานและประเด็นปัญหากรณีศึกษาด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

     

******************************************************************************

** หลักสูตรอบรม ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 ** 

หลักสูตร กลุ่มที่ 1

 -  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกครั้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินและการตรวจสอบอย่างไรให้ถูกต้อง
 -  แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง และการใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
 -  การจัดซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ การทำสัญญา  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุการบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การเพิ่มทักษะเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การพิมพ์หนังสือราชการ การใช้ QR code ในหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

          

หลักสูตร กลุ่มที่ 2

- หลักปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางวินัย การขอให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยใหม่ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที่เกี่ยวข้อง

- ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเขียนโครงการจ่ายจาก “เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา” และหลักเกณฑ์การประเมิน ว PA ภาคปฏิบัติ

- แผนที่สถานศึกษาต้องมีระเบียบที่สถานศึกษาต้องใช้ และการจัดเตรียมเอกสารทางการเงินเพื่อรองรับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

- การเพิ่มประสิทธิภาพราย ได้กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การประชุมสภาท้องถิ่นในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 3

- ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปิดบัญชีสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยโปรแกรม excel อัตโนมัติ
การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบในทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อพิพาทจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
- การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสายงานการศึกษา  (Performance Agreement : PA) สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
- การจัดทำพัสดุของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามกฎหมายพัสดุภาครัฐ และข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการเบิกจ่ายเงินของสถาน (ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวทางการปฏิบัติงานและถอดประเด็นปัญหากรณีศึกษาข้อทักท้วงด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

หลักสูตร กลุ่มที่ 4

-  การเขียนโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสอดคล้องกับแผนจัดประสบการณ์ และหน่วยการเรียนรู้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

-  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามฐานอำนาจทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
- บทบาทหน้าที่และอำนาจของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     


 

 

Visitors: 1,044,399