การอบรมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

Visitors: 1,108,868