การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และแนวทางการให้คะแนนของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Visitors: 1,108,812